• Opprett konto
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Barns rettigheter

Barns rett til å bli hørt

Har barnet rettigheter? Har barnet rett til å bli hørt? Dette er en klar selvfølge for mange foreldre, men i de konflikter som oppstår i et samlivsbrudd kan dette lett bli skjøvet til side.

JA, barnet har lovfestede rettigheter nedfelt i Barneloven!

Barnelovens § 31 sier at etter hvert som barnet modnes skal foreldrene høre på hva barnet har å si før de tar avgjørelser om personlige forhold for barnet. Foreldrene skal legge vekt på hva barnet mener. Det samme gjelder for andre som barnet bor hos eller som har med barnet å gjøre.

Når barnet fyller 7 år, skal det få si sin mening før det tas avgjørelse om personlige forhold for barnet, herunder i sak om hvilken av foreldrene det skal bo hos. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener.

Å si sin mening

Barnekonvensjonen art. 12, - Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening...

Barn har rett til å si sin mening i saker som vedrører det. Barns meninger skal tillegges vekt.

1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, har retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og gi barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

2. For disse formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller ved en representant eller et egnet myndighetsorgan og på en måte som samsvarer med vedkommende lands saksbehandlingsregler.

 

 Kilder:

Barneombudet
Barnekonvensjonen
Lov om barn og foreldre (Barneloven)

Ring en advokat !

Amundsen EH

Du er her: Home Barnets rettigheter