• Opprett konto
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Ektefellebidrag

Er en ektefelles evne til og mulighet for å sørge for et passende underhold blitt dårligere som følge av omsorgen for felles barn eller fordelingen av felles oppgaver under samlivet, kan den andre ektefellen pålegges å betale bidrag.

ektefellebidragMens ekteskapet består har ektefellene en gjensidig underholdsplikt. Denne plikt kan oppfylles ved å stille penger til disposisjon eller ved arbeid i hjemmet. Ved samlivsbrudd bortfaller denne underholdsplikten. En ektefelle kan imidlertid - unntaksvis - bli forpliktet til å betale underholdsbidrag til den andre ektefelle etter samlivsbruddet.

Hvem fastsetter bidraget?

Partene kan inngå avtale om bidrag. Dersom partene ikke er enige om bidragsspørsmålet, kan hver av dem kreve at det avgjøres av domstolene. Dersom begge parter ønsker det, kan spørsmålet isteden avgjøres av bidragsfogden.

Størrelsen og varighet av bidraget

Størrelsen på bidraget blir fastsatt etter skjønn. Bidrag skal i alminnelighet løpe i inntil tre år, men kan også fastsettes uten tidsbegrensning dersom ekteskapet har vært langvarig.

Ved gjengifte

Retten til bidrag faller bort hvis den berettigede inngår nytt ekteskap.

 

  Kilder:

NAV: Rundskriv Ektefellebidrag
lovdata.no: Ekteskapsloven kap. 16, Retten til bidrag og ektefellepensjon
jusstorget.no

Ring en advokat !

Amundsen EH

Du er her: Home Ektefellebidrag