Barns rett til å bli hørt

Barns rett til å bli hørt

Retten til å uttale seg gjelder for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt og meninger.

Etter barnelovens § 31 har domstolen plikt til å sørge for at alle barn over 7 år blir hørt. Det er faktisk også en bestemmelse som sier at barn under 7 år også kan bli hørt. Men det skal foretas en skjønnsmessig vurdering av om barn under 7 års skal høres ut ifra deres modenhet og evne til å danne egne synspunkter. Det er samtidig viktig å presisere at ingen barn skal tvinges til å uttale seg, men de har rett til å uttale seg dersom de ønsker det.

Høyesterett uttaler at barn, uansett alder og modenhet ikke skal pålegges det ansvar det er å måtte velge mellom sine foreldre.

Helt til man er 18 år er det foreldrene som bestemmer hvem barna skal bo hos, og hvor mye de skal bo hos hver, men når barnet har fylt 7 år, skal det få si sin mening før det blir tatt avgjørelser om dets personlige forhold. Når barnet har fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener.

Men hvordan høres barna?

Det er dommeren i saken som har ansvaret for at barn blir hørt, og det er dommeren som bestemmer om han/hun vil høre barna selv eller om det er ønskelig å benytte fagkyndig bistand ved å oppnevne en sakkyndig psykolog til å snakke med barna. Det mest vanlig er at det oppnevnes en sakkyndig godkjent psykolog som er godkjent i saker etter barneloven til å snakke med barna.

Dommeren har også ansvar for å informere barna om resultatet, og å forklare hvordan barnets mening/ønske er tatt hensyn til ved avgjørelsen når barnet har blitt hørt. Dette skal bidra til at barnet får saklig og korrekt informasjon om resultat og at informasjon som gis er minst mulig farget av foreldrenes eget syn på resultatet.

Husk at hvis man har barn sammen, må spørsmålet om foreldreansvar (hvem barna skal bo fast sammen med) og samværsrett avgjøres når de flytter fra hverandre. Alle foreldre med felles barn under 16 år må mekle ved et samlivsbrudd.

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER