Definisjoner og begrep

Forklaringer på ord og begreper.

Det kan være vanskelig å orientere seg i jungelen av ord og begreper, særlig på området som omhandler barn og skilsmisse. Nedenfor har vi gitt en kort forklaring på hva mange av disse begrepene betyr.

Foreldre = barnets far og mor etter loven.

Farskap blir således et sentralt begrep her. Om du er gift med barnets mor, blir du automatisk far til barnet uansett om det er ditt biologiske barn eller ei.  Se barnelovens §3.
Ved samboerskap blir man bedt om å signere på farsskapet ved fødselen. Se barnelovens §4.

Mor til barnet skal regnes som den kvinnen som har født barnet.

Hvordan fastsettes farskap?
  1. Når mor og far er gift, regnes han som far til barnet.
  2. Når farskap ikke følger ekteskap, kan faren skriftlig erkjenne farskapet til barnet, og dette kan gjøres blant annet hos folkeregisteret, NAV-kontoret, eller til legen ved svangerskapskontroll.
  3. Når farskapet ikke erkjennes, kan NAV fylkeskontoret pålegge en mulig far å avgi en DNA prøve for avklaring, og retten kan dømme som far.

Medmor

Når to kvinner får barn sammen, gjennom assistert befruktning eller privat sæd-donor, kan partneren som ikke føder barnet regnes som medmor fra fødselen av. For å bli medmor må kvinnene enten være gift eller ha et stabilt samboerforhold, og de må ha levert inn søknad om medmorskap før fødselen. Medmor har samme juridiske rettigheter som fødemor. Se mer informasjon i barnelovens §3.

Foreldreansvar = rett til å ta avgjørelser i personlige forhold for barnet

Barneloven §30, Innholdet i foreldreansvaret:

"Barnet har krav på omsut og omtanke frå dei som har foreldreansvaret. Dei har rett og plikt til å ta avgjerder for barnet i personlege tilhøve innanfor dei grensene som § 31 til 33 set (disse paragrafene regulerer barnets rett til å bestemme selv). Foreldreansvaret skal utøvast ut frå barnet sine interesser og behov. Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad. Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare."

Fast bosted = Hvor barnet skal bo fast,

Barnelovens §36. "Foreldra kan gjere avtale om kven av dei barnet skal bu hos fast. Dersom dei er samde om det, kan dei avtale at barnet skal bu fast hos begge."

Vær spesielt OBS på at dette med fast bosted har veldig mye å si for utøvelse av foreldreansvaret!

Har ugifte foreldre foreldreansvaret sammen, men barnet bor fast bare sammen med den ene, gjelder reglene i barnelovens §37 Avgjerder som kan takast av den som barnet bur fast saman med:

"Har foreldra sams foreldreansvar, men barnet bur fast saman med berre den eine, kan den andre ikkje setje seg mot at den barnet bur saman med, tek avgjerder som gjeld vesentlege sider av omsuta for barnet, m.a. spørsmålet om barnet skal vere i barnehage, kor i landet barnet skal bu og andre større avgjerder om dagleglivet."

Dette betyr i praksis at den som har barnet registrert på sin adresse i folkeregisteret, som forøvrig kun tillater registering på én adresse, har mye større innflytelse enn den av foreldrene som ikke har det, selv om denne altså har delt foreldreansvar etter loven. Dette er alvorlig og gir store konsekvenser for mange!

Daglig omsorg = den som barnet bor fast hos

Den andre foreldren har da samværsrett.

Samvær = at barnet er sammen sine foreldre (og motsatt)

 

Go to top