Farskap til et barn kan fastsettes på tre måter:

1. automatisk for barn født i ekteskap,
2. ved erklæring, eller
3. ved dom.

Erklæring av farsskap

Far kan erklære farskapet både før fødselen, i forbindelse med fødselen og etter fødselen. Erklæring av farskap skal gjøres skriftlig på fastsatt blankett utarbeidet av NAV. Far må møte personlig, samt forevise legitimasjon for en av disse instansene:

  • Lege/jordmor i forbindelse med svangerskapskontroll/fødsel
  • Skattekontor
  • NAV-kontor
  • Dommer
  • Norsk diplomatisk eller konsulær tjenestemann, dersom faren er i utlandet

Endring av farskap

Dersom det oppstår tvil om et farskap som følger av ekteskap eller som er erklært, kan barnet, mor, far eller en tredjemann som mener han er far til barnet reise sak for domstolen om endring av farskapet. Er farskapet tidligere fastsatt ved dom, uten at DNA-analyse forelå, kan saken kreves gjenopptatt.

Mer i denne kategorien

Beslektede artikler

Go to top