Hva er foreldreansvar?

De som har foreldreansvaret for et barn, har rett til å ta avgjørelser i personlige forhold for barnet. Eksempler på slike personlige forhold er avgjørelser om skolegang, sommerjobb, grensesetting for hvor lenge barnet kan være ute på kvelden, avgjørelser om medisinske forhold, påkledning mv. Hvis foreldrene har felles foreldreansvar må begge samtykke til slike viktige beslutninger om barnet.

De aller fleste beholder felles foreldreansvar etter et samlivsbrudd.

Begge foreldrene er verger for sin barn i økonomiske spørsmål så lenge de har felles foreldreansvar. Det betyr at foreldrene i fellesskap tar beslutninger om hvordan for eksempel arv, gaver og forsikringspenger skal benyttes. Hvis barnets midler overstiger 160.000 kroner, trer overformynderiet inn som forvalter av pengene.

Foreldreansvaret må skilles fra den daglige omsorg for barnet, det vil si spørsmålet om hvem barnet skal bo hos dersom foreldrene ikke bor sammen.

Felles foreldreansvar - for gifte og samboere.

Felles foreldreansvar betyr at foreldrene sammen tar alle viktige beslutninger om barna.

Gifte foreldre får automatisk felles foreldreansvar for felles barn. Det samme får samboere hvis de er registrert med samme adresse i folkeregisteret når barnet blir født.

Viktige beslutninger ved felles foreldreansvar

Har foreldrene felles foreldreansvar, men barnet bor fast sammen med den ene forelderen, har bostedsforelderen bestemmelsesrett i spørsmål som gjelder "vesentlege sider av omsorgen for barnet".  Det gjelder blant annet om barnet skal være i barnehage, hvor i landet barnet skal bo og andre større avgjørelser i dagliglivet. Når foreldrene har felles foreldreansvar, må de begge gi sitt samtykke til søknad om pass, flytting til utlandet og eventuelle større medisinske inngrep.

Foreldre står imidlertid fritt til å flytte hvor de vil innen Norges grenser selv om de har felles foreldreansvar. Den som vil flytte, må imidlertid varsle den andre foreldre senest seks uker før flytting. Dette gjelder selv om foreldrene ikke har felles foreldreansvar, forutsatt at de har en avtale om samvær.

Hva hvis foreldrene ikke bor sammen eller ikke er gift?

Tidligere var det slik at når foreldrene ikke var gift eller bodde sammen, hadde mor foreldreansvaret alene. Det er nye regler om foreldreansvar som gjelder for barn som er født etter 1. januar 2006:

Foreldre som bor sammen på samme adresse når farskapet etableres, får automatisk felles foreldreansvar for felles barn. Foreldre som bor sammen kan ikke avtale at en av dem skal ha foreldreansvaret alene.

Hvis foreldrene ikke er registrert på samme adresse, men likevel bor sammen, kan de sende en erklæring om samboerskap til folkeregisteret. De kan også sende en slik erklæring senere.

Hvis foreldrene ikke bor sammen, eller ikke har samme adresse i folkeregisteret når et barn blir født, må foreldrene avtale felles foreldreansvar. Foreldre som inngår avtale om felles foreldreansvar, må huske å sende melding til folkeregisteret om dette. Hvis de ikke inngår avtale om foreldreansvar, får moren i utgangspunktet foreldreansvaret alene. Foreldre som har fått barn uten å bo sammen, men som flytter sammen senere får ikke felles foreldreansvar som følge av flyttemeldingen. De må enten sende egen avtale om felles foreldreansvar eller en samboererklæring til folkeregisteret.

Foreldreansvar ved samlivsbrudd

Etter en separasjon og skilsmisse har foreldrene fortsatt felles foreldreansvar, med mindre de avtaler at en av dem skal ha foreldreansvaret alene.

Etter et samlivsbrudd har foreldrene full avtalefrihet mht. hvordan de vil ordne foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samværsrett. Hvem av foreldrene som skal ha foreldreansvar kan fastsettes gjennom frivillig avtale - eller domstolen hvis situasjonen mellom foreldrene er helt låst. Avtalen må sendes til folkeregisteret for å være gyldig.

Blir ikke foreldrene enige om hvem som skal ha foreldreansvaret, kan hver av dem reise sak om dette for domstolene. De må i tilfelle først møte til mekling før saken bringes inn for retten. Mekling utføres bl.a. av de lokale familievernkontorene. Dette gjelder selv om de har vært til mekling i forbindelse med separasjon eller skilsmisse. Hvis barnet er over 15 år, kan Fylkesmannen treffe avgjørelse om foreldreansvaret etter krav fra en av foreldrene. Det samme gjelder ellers dersom foreldrene er enige om å overlate avgjørelsen til Fylkesmannen. Domstolen eller Fylkesmannen vil fatte sin avgjørelse på bakgrunn av hva som er til barnets beste, etter en vurdering i den konkrete saken.

Foreldreansvar etter dødsfall

Barn som mister en av foreldrene sine opplever et stort tap. I tilfeller hvor ikke begge foreldrene bodde sammen med barnet, er det viktig med klare regler for foreldreansvar og hvor barnet skal bo, slik at barnets situasjon ikke blir usikker på grunn av manglende forutberegnelighet.

Hvis mor og far hadde felles foreldreansvar og begge bodde sammen med barnet ved dødsfallet, fortsetter den gjenlevende å ha foreldreansvaret (barneloven § 36). Også hvis foreldrene ikke levde sammen, men barnet kan sies å ha bodd hos dem begge, vil gjenlevende få foreldreansvaret automatisk. Der den gjenlevende i disse tilfellene fortsetter å ha foreldreansvaret, kan ikke andre personer kreve foreldreansvaret etter barneloven. Mener andre at gjenlevende ikke er i stand til å ha omsorgen for barnet, må en overtakelse av omsorg eventuelt skje etter reglene i barnevernloven.

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar og barnet bor fast sammen med den ene, vil gjenlevende overta foreldreansvaret alene dersom han eller hun bodde fast sammen med barnet. Gjenlevende beholder ikke foreldreansvaret automatisk, hvis han eller hun ikke bodde fast sammen med barnet. Dersom den gjenlevende ønsker å fortsatt ha foreldreansvaret, må han eller hun fremme krav om dette for retten.

Hvis dødsfallet fører til at ingen lenger har foreldreansvaret for et barn, kan den som da ønsker å få foreldreansvaret over barnet henvende seg til tingretten der barnet bor. Retten avgjør så hvem som skal ha foreldreansvaret.

Har foreldrene skriftlig gitt uttrykk for hvem de ønsker at skal ha foreldreansvaret etter at de er døde, bør domstolen også legge vekt på dette.

Samboererklæring og avtale for registrering av foreldreansvar

Blankett for avtale om foreldreansvar kan lastes ned her. Husk at avtalen må meldes folkeregisteret for å være gyldig!

Hvor lenge varer foreldreansvaret?

Etter hvert som barnet blir eldre, får det rett til å bestemme mer over seg selv. Foreldrenes rett til bestemme på vegne av barnet, blir tilsvarende mindre. Barnet blir myndig når det fyller 18 år, og kan da fullt ut bestemme over seg selv. Fra barnet er 15 år har det rett til selv å velge utdanning. Da kan barnet også melde seg ut og inn av foreninger og kirkesamfunn som det vil.

 

 

Mer i denne kategorien

Go to top