Fast bosted, hvor skal barnet bo?

Fast bosted, hvor skal barnet bo?

Hvor skal barnet bo fast og hvilke regler som skal gjelde for barnefordeling. 

Fast bosted må holdes atskilt fra foreldreansvar og samvær. Fast bosted er spørsmålet om hvor barnet skal bo fast, herunder hvem av foreldrene som skal ha den daglige omsorgen for barnet. 

Fast bosted betyr at barnet bor kun med den ene forelderen og har samvær med den andre. 

Delt fast bosted betyr at barnet bor (har fast bosted) hos begge foreldrene.

I utgangspunktet er det foreldrene selv som må bli enige om hvem barnet skal bo hos, hvor mye tid hos hver, og også hva som skal være barnets bostedadresse. Foreldrene kan bli enige om at barnet bor litt hos begge to, eller bare hos den ene foreldren.

Sentralt står "barnets beste" fra barneloven § 48 men somsagt står foreldrene relativt fritt til å lage egne avtaler. Forslag til foreldresamarbeidsavtale finner du her.. Bruk gjerne Bufdir sin, da denne brukes ved mekling. 

  

Helt til man er 18 år er det foreldrene som bestemmer hvem barna skal bo hos, og hvor mye de skal bo hos hver.

Et barn som har fylt 7 år skal få si sin mening før det blir tatt avgjørelser om barnets personlige forhold, for eksempel hvem av foreldrene det skal bo hos, ref. barneloven § 31.

Når barnet har fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener. 

Når det gjelder eldre barn så bør man langt på vei forholde seg til hva vedkommende selv ønsker i forhold til samvær og ikke minst feriesamvær.

Hva bør man tenke over ved valg av bosted ?

Generelt tenker vi oss at det er bra med minst mulige endringer for barna etter et brudd. Det kan være et argument for at barna bør få bli boende i hjemmet fra før bruddet. Det er imidlertid ikke alltid så enkelt, for det kan føre til en kamp om hvem som skal overta huset og hvem som skal flytte ut. Det igjen kan bety en langvarig og vanskelig situasjon som kan slå mer negativt ut for barnet enn det å bli boende. En langvarig konflikt er en spesielt dårlig løsning. 

Det viktigste er at forholdet til hver av foreldrene blir forandret minst mulig. Har datteren vært en pappajente, bør hun fortsatt ha mye kontakt med faren. Har barnet hatt mest kontakt med moren, bør man ikke redusere denne kontakten for mye.

Når foreldre skilles hender det at de flytter langt fra hverandre. Selv om foreldrene bor ganske nær hverandre kan livet bli ganske upraktisk med mye reising frem og tilbake. 

Advokater med erfaring fra barnefordelingssaker gir foreldrene følgende råd til hjelp i deres vurdering av hva som er best for barna.

Rådene er gitt med utgangspunkt i at begge foreldrene er like godt skikket til å ta seg av barna:

  • Søsken bør som en hovedregel ikke splittes.
  • Barna bør ha fast bosted hos den av foreldrene som gir best samlet familiekontakt.
  • Barnas alder vil som regel telle med i vurderingen.
  • Foreldrene bør legge vekt på hvor barnet er vant til å bo, og da teller både selve boligen og forhold som skolekrets, naboer og venner. Det er generelt enklere å flytte barn før de begynner på skolen enn etter at de har etablert seg i en skolekrets.
  • Barnas tilknytning til både mor og far har stor betydning. Foreldrene bør legge vekt på både hvem av dem som har hatt hovedansvaret for barna mens de bodde sammen, og begges arbeids- og livssituasjon etter samlivsbruddet.

Tips og forutsetninger som bør være oppfylt før man velger delt bosted 

er at foreldrene:

  • bor i nærheten av hverandre
  • er enige om ordningen
  • respekterer hverandre og har tillit til hverandre
  • kan samarbeide og være fleksible
  • vet at barnet selv ønsker det

 

 
Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER