Hvor skal barnet bo?

Når far og mor flytter fra hverandre blir spørsmålet hvor barnet skal bo.

Når foreldre skiller seg, så er det i utgangspunktet foreldrene selv som må bli enige om hvem barnet skal bo hos. Foreldrene kan da bli enige om at barnet bor litt hos begge to, eller bare hos den ene foreldren.

Et barn som har fylt 7 år skal få si sin mening før det blir tatt avgjørelser om barnets personlige forhold, for eksempel hvem av foreldrene det skal bo hos etter skilsmissen. Det følger av barneloven § 31. Når barnet har fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når det gjelder eldre barn så bør man langt på vei forholde seg til hva vedkommende selv ønsker i forhold til samvær og ikke minst feriesamvær.

Hvis foreldrene og barna ikke blir enige om samvær, må man få hjelp til å få til en avtale. Dette kan for eksempel skje gjennom familievernkontorer eller via advokat og rettsforhandlinger. Dersom foreldrene ikke klarer å komme til en enighet, enten på egenhånd, eller ved hjelp av andre, må spørsmålet avgjøres av en domstol.

Dette er spørsmålet om fast bosted og må holdes atskilt fra spørsmålet om foreldreansvar og samvær. Spørsmålet om fast bosted er spørsmålet om hvor barnet skal bo fast, herunder hvem av foreldrene som skal ha den daglige omsorgen for barnet. 

Hva bør man tenke over ved valg av bosted ?

Generelt tenker vi oss at det er bra med minst mulige endringer for barna etter et brudd. Det kan være et argument for at barna bør få bli boende i hjemmet fra før bruddet. Det er imidlertid ikke alltid så enkelt, for det kan føre til en kamp eller stillingskrig om hvem som skal overta huset og hvem som skal flytte ut. Det kan bety en langvarig vanskelig (eller umulig) økonomisk situasjon. Begge deler kan slå mer negativt ut for barnet enn det å bli boende virker positivt.

Når foreldre flytter fra hverandre, får barna prinsipielt to hjem. Vi kan også tenke at vi må finne en rettferdig fordeling, men her må man likevel tenke nøye gjennom for hvem en ordning skal være rettferdig. Og hva betyr det at det er rettferdig?

Både erfaringer og forskning tyder på:

  • Delt bosted eller fast bosted hos den ene gir ikke ulike utslag mht. negative langtidsvirkninger for barna.
  • Det viktigste er at forholdet til hver av foreldrene blir forandret minst mulig. Har datteren vært en pappajente, bør hun fortsatt ha mye kontakt med faren. Har barnet hatt mest kontakt med moren, bør man ikke redusere denne kontakten for mye.
  • Det er generelt bedre for jenter å bo med mor og gutter å bo med far enn omvendt, men dette betyr ikke at det beste er å dele søskenflokken
  • Delt bosted og samtidig langvarig konflikt er en spesielt dårlig løsning

Forutsetninger som bør være oppfylt før man velger delt bosted er at foreldrene:

  • bor i nærheten av hverandre
  • er enige om ordningen
  • respekterer hverandre og har tillit til hverandre
  • kan samarbeide og være fleksible
  • vet at barnet selv ønsker det
 
Go to top