Barnet

Foreldreansvar

Foreldreansvar

Hva er foreldreansvar og hva betyr det?

Foreldreansvar er plikten foreldre har til å ta omsorg for barnet og retten til å bestemme på barnets vegne i personlige forhold. 

Dere kan enten ha foreldreansvar sammen (felles foreldreansvar) eller alene. 

Barnets behov og interesser skal alltid stå sentralt når dere utøver foreldreansvaret. Det betyr at det som er best for barnet, skal ligge til grunn for alle avgjørelser dere tar. 

Dere skal også legge økende vekt på hva barna selv mener og vil etter hvert som de blir eldre og mer modne. 

Etter et samlivsbrudd har foreldrene full avtalefrihet mht. hvordan de vil ordne foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samværsrett. Hvem av foreldrene som skal ha foreldreansvar kan fastsettes gjennom frivillig avtale - eller domstolen hvis situasjonen mellom foreldrene er helt låst.  

Foreldreansvaret må skilles fra den daglige omsorg for barnet, det vil si spørsmålet om hvem barnet skal bo hos dersom foreldrene ikke bor sammen.

Har du foreldreansvar, kan du blant annet være med og bestemme over ting som:
  • navnevalg
  • skolevalg (andre enn offentlige skoler)
  • innmelding i trossamfunn
  • medisinsk behandling
  • samtykke til medisinske inngrep
  • vergemål (myndighet til å handle på vegne av barnet)
  • søknad og utstedelse av pass
  • flytting utenlands
  • å adoptere bort barnet
  • ekteskapsinngåelse før 18 år

Foreldreansvar for barn født FOM 1. januar 2020

Alle barn som blir født fra og med 1. januar 2020 får i utgangspunktet foreldre med felles foreldreansvar. Dette gjelder både barn som har gifte foreldre, barn som har samboende foreldre og barn som har foreldre som ikke bor sammen. 

Så lenge foreldrene bor sammen med barnet, kan ingen av foreldrene reservere seg mot å ha foreldreansvar.

Dersom foreldrene ikke bor sammen ved fødselen og mor ønsker foreldreansvaret alene

må hun innen 1 år etter at farskap ble fastsatt sende melding til Folkeregisteret om at hun ønsker foreldreansvar alene

Dersom mor har sendt melding til Folkeregisteret, må isåfall far gå til sak for å få felles foreldreansvar. Domstolene vil foreta en konkret og individuell vurdering ut i fra hva som er barnets beste. For å bringe saken inn for domstolen må far legge frem gyldig meklingsattest

Dersom ikke far ønsker foreldreansvaret 

gjelder samme frist på 1 år til å gi slik erklæring. Når det er gitt slik melding til Folkeregisteret, får mor foreldreansvaret alene.

Klikk her for å se den nye barneloven for barn som blir født fra og med 1. januar 2020...

Foreldreansvar for barn født FØR 1. januar 2020

Dersom barnet er født før 1. januar 2020 har dere felles foreldreansvar hvis dere er eller har vært gift.

Foreldre som har samme folkeregistrerte adresse når far signerer erklæring om farskap, har automatisk felles foreldreansvar hvis barnet er født etter 1.1.2006.

Når foreldrene ikke bor sammen, har moren foreldreansvaret alene dersom noe annet ikke er avtalt. Det er adressen foreldrene har når far signerer erklæring om farskap som teller.

Felles foreldreansvar og viktige beslutninger

Har foreldrene felles foreldreansvar, men barnet bor fast sammen med den ene forelderen, har bostedsforelderen bestemmelsesrett i spørsmål som gjelder "vesentlige sider av omsorgen for barnet".  Det gjelder blant annet om barnet skal være i barnehage, hvor i landet barnet skal bo og andre større avgjørelser i dagliglivet.

Når foreldrene har felles foreldreansvar, må de begge gi sitt samtykke til søknad om pass, flytting til utlandet og eventuelle større medisinske inngrep. 

Foreldre står imidlertid fritt til å flytte hvor de vil innen Norges grenser selv om de har felles foreldreansvar. Den som vil flytte, må imidlertid varsle den andre foreldre senest seks uker før flytting. Dette gjelder selv om foreldrene ikke har felles foreldreansvar, forutsatt at de har en avtale om samvær

Foreldreansvar alene

Å ha foreldreansvar alene betyr at en av dere må ta viktige beslutninger for barnet på egenhånd.

Ved å ha foreldreansvaret alene betyr det at man ikke trenger den andres av foreldrenes samtykke ved utstedelse av pass til barnet eller valg av skole. I tillegg kan man flytte til utlandet uten å måtte innhente den andre forelderens samtykke. 

Underholdsplikten påhviler uansett begge foreldre, uavhengig av hvem som har foreldreansvaret. Utgiftene til forsørgelsen av barnet vil begge foreldre være ansvarlige for, selv om den ene ikke har foreldreansvaret.

Foreldreansvar etter skilsmisse

Dersom foreldrene flytter fra hverandre, kan foreldrene selv avtale at en av foreldrene skal ha foreldreansvaret alene. Det er imidlertid noen grenser for avtalefriheten, det kan f.eks. ikke avtales at far skal ha foreldreansvaret alene hvis barnet skal bo hos mor eller omvendt. Avtalen er ikke gyldig før den er meldt folkeregisteret i den kommunen barnet bor, og den må være skriftlig og signert av begge foreldre. Eksempler på avtaler finner du her...

Foreldreansvar etter dødsfall

Barneloven § 38 inneholder bestemmelser om hva som skjer mht foreldreansvaret dersom en av foreldrene før. 

Hovedregelen er at dersom foreldrene har hatt felles foreldreansvar så får den gjenlevende foreldreansvaret alene, uavhengig av om vedkommende bodde sammen med barnet forut for dødsfallet.

Det er også slik at dersom foreldrene bodde sammen, og den som dør hadde foreldreansvaret alene, så vil gjenlevende få foreldreansvaret alene selv om vedkommende ikke hadde del i foreldreansvaret. 

Unntaket for dette er i de situasjoner hvor den gjenlevende er siktet eller tiltalt for forsettelig eller overlagt ha voldt den andres død. 

Hvis dødsfallet fører til at ingen lenger har foreldreansvaret for et barn, kan den som da ønsker å få foreldreansvaret over barnet henvende seg til tingretten der barnet bor. Retten avgjør så hvem som skal ha foreldreansvaret.

Har foreldrene skriftlig gitt uttrykk for hvem de ønsker at skal ha foreldreansvaret etter at de er døde, bør domstolen også legge vekt på dette.

Hvor lenge varer foreldreansvaret?

Etter hvert som barnet blir eldre, får det rett til å bestemme mer over seg selv. Foreldrenes rett til bestemme på vegne av barnet, blir tilsvarende mindre. Fra barnet er 15 år har det rett til selv å velge utdanning. Da kan barnet også melde seg ut og inn av foreninger og kirkesamfunn som det vil. 

Barnet blir myndig når det fyller 18 år, og kan da fullt ut bestemme over seg selv. 

Si fra seg foreldreansvaret

Les mer her....

Økonomiske spørsmål, verge og overformynderi / vergemål

Begge foreldrene er verger for sin barn i økonomiske spørsmål så lenge de har felles foreldreansvar. Det betyr at foreldrene i fellesskap tar beslutninger om hvordan for eksempel arv, gaver og forsikringspenger skal benyttes.

Hvis barnets midler overstiger 2G (folketrygdens grunnbeløp som pr. 01.05.17 er kr. 187.268,-) trer vergemål inn (tidl. kalt overformynderiet) Oppgavene med å forvalte mindreåriges midler blir dermed liggende hos Fylkesmannen og kalles vergemål. Forvaltningen varer normalt frem til barnet blir myndig, dvs 18 år.

 

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER