Foreldreansvar

Foreldreansvar

Hva er foreldreansvar og hva betyr det?

Foreldreansvar handler om hvem som har ansvar for å gi god omsorg og ta seg av barnet, og som også har rett og plikt til å ta store personlige avgjørelser for barnet. 

Dere kan enten ha foreldreansvar sammen (felles foreldreansvar) eller alene. Har du foreldreansvar, kan du blant annet være med og bestemme over ting som:

 • navnevalg
 • skolevalg (andre enn offentlige skoler)
 • innmelding i trossamfunn
 • medisinsk behandling
 • samtykke til medisinske inngrep
 • vergemål (myndighet til å handle på vegne av barnet)
 • søknad og utstedelse av pass
 • flytting utenlands
 • å adoptere bort barnet
 • ekteskapsinngåelse før 18 år

Barnets behov og interesser skal alltid stå sentralt når dere utøver foreldreansvaret. Det betyr at det som er best for barnet, skal ligge til grunn for alle avgjørelser dere tar. Dere skal også legge økende vekt på hva barna selv mener og vil etter hvert som de blir eldre og mer modne. 

Etter et samlivsbrudd har foreldrene full avtalefrihet mht. hvordan de vil ordne foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samværsrett. Hvem av foreldrene som skal ha foreldreansvar kan fastsettes gjennom frivillig avtale - eller domstolen hvis situasjonen mellom foreldrene er helt låst. Avtalen må sendes til skattekontoret for å være gyldig. 

Foreldreansvaret må skilles fra den daglige omsorg for barnet, det vil si spørsmålet om hvem barnet skal bo hos dersom foreldrene ikke bor sammen.

Les: Si fra seg foreldreansvaret ..

Felles foreldreansvar - for gifte og samboere.

Reglene er som følger:

 • Er dere gift har dere felles foreldreansvar for barna dere har sammen.
 • Har dere vært eller er samboere, og barnet/barna deres er født etter 1. januar 2006 har dere også automatisk felles foreldreansvar.
 • Har dere fått barn uten at dere bodde sammen ved fødselen, og senere flytter sammen, vil ikke dette gi automatisk felles foreldreansvar.

Gifte foreldre som separerer eller skiller seg kan selv avtale at de skal ha felles foreldreansvaret eller at en av foreldrene skal ha det alene. Men inntil slik avtale om foreldreansvaret foreligger, skal foreldrene ha et felles foreldreansvar. 

Viktige beslutninger ved felles foreldreansvar

Felles foreldreansvar betyr at foreldrene sammen tar alle viktige beslutninger om barna. 

Har foreldrene felles foreldreansvar, men barnet bor fast sammen med den ene forelderen, har bostedsforelderen bestemmelsesrett i spørsmål som gjelder "vesentlige sider av omsorgen for barnet".  Det gjelder blant annet om barnet skal være i barnehage, hvor i landet barnet skal bo og andre større avgjørelser i dagliglivet.

Når foreldrene har felles foreldreansvar, må de begge gi sitt samtykke til søknad om pass, flytting til utlandet og eventuelle større medisinske inngrep.

Foreldre står imidlertid fritt til å flytte hvor de vil innen Norges grenser selv om de har felles foreldreansvar. Den som vil flytte, må imidlertid varsle den andre foreldre senest seks uker før flytting. Dette gjelder selv om foreldrene ikke har felles foreldreansvar, forutsatt at de har en avtale om samvær

Foreldreansvar alene

Å ha foreldreansvar alene betyr at en av dere må ta viktige beslutninger for barnet på egenhånd.

I noen tilfeller har én forelder foreldreansvaret alene:

 • Hvis dere ikke vært gift eller har bodd sammen, og ikke senere har inngått en avtale om foreldreansvaret, er det mor som har foreldreansvaret alene. Har mor foreldreansvaret alene, kan det avtales felles foreldreansvar. Avtalen må være skriftlig og signert av begge, og må sendes skattekontoret for å være gyldig.
 • Hvis dere har fått barn uten å bo sammen, men senere flytter sammen, vil dere ikke automatisk få felles foreldreansvar. Dere må da sende egen avtale om felles foreldreansvar til skattekontoret.
 • Dere kan selv avtale at kun den ene skal ha foreldreansvar.
 • Det kan være andre grunner som gjør at det er best for barnet at en av dere har foreldreansvaret alene.

Ved å ha foreldreansvaret alene betyr det at man ikke trenger den andres av foreldrenes samtykke ved utstedelse av pass til barnet eller valg av skole. I tillegg kan man flytte til utlandet uten å måtte innhente den andre forelderens samtykke. 

Underholdsplikten påhviler uansett begge foreldre, uavhengig av hvem som har foreldreansvaret. Utgiftene til forsørgelsen av barnet vil begge foreldre være ansvarlige for, selv om den ene ikke har foreldreansvaret.

Foreldreansvar etter dødsfall

Barneloven § 38 inneholder bestemmelser om hva som skjer mht foreldreansvaret dersom en av foreldrene før. 

Hovedregelen er at dersom foreldrene har hatt felles foreldreansvar så får den gjenlevende foreldreansvaret alene, uavhengig av om vedkommende bodde sammen med barnet forut for dødsfallet.

Det er også slik at dersom foreldrene bodde sammen, og den som dør hadde foreldreansvaret alene, så vil gjenlevende få foreldreansvaret alene selv om vedkommende ikke hadde del i foreldreansvaret. 

Unntaket for dette er i de situasjoner hvor den gjenlevende er siktet eller tiltalt for forsettelig eller overlagt ha voldt den andres død. 

Hvis dødsfallet fører til at ingen lenger har foreldreansvaret for et barn, kan den som da ønsker å få foreldreansvaret over barnet henvende seg til tingretten der barnet bor. Retten avgjør så hvem som skal ha foreldreansvaret.

Har foreldrene skriftlig gitt uttrykk for hvem de ønsker at skal ha foreldreansvaret etter at de er døde, bør domstolen også legge vekt på dette.

Hvor lenge varer foreldreansvaret?

Etter hvert som barnet blir eldre, får det rett til å bestemme mer over seg selv. Foreldrenes rett til bestemme på vegne av barnet, blir tilsvarende mindre. Fra barnet er 15 år har det rett til selv å velge utdanning. Da kan barnet også melde seg ut og inn av foreninger og kirkesamfunn som det vil. 

Barnet blir myndig når det fyller 18 år, og kan da fullt ut bestemme over seg selv. 

Økonomiske spørsmål, verge og overformynderi

Begge foreldrene er verger for sin barn i økonomiske spørsmål så lenge de har felles foreldreansvar. Det betyr at foreldrene i fellesskap tar beslutninger om hvordan for eksempel arv, gaver og forsikringspenger skal benyttes. Hvis barnets midler overstiger 2G (folketrygdens grunnbeløp som pr. 01.05.17 er kr. 187.268,-)  trer overformynderiet inn som forvalter av pengene.

Blankett for avtale om foreldreansvar kan lastes ned her

 

 

Logg inn for å kommentere
Gå til toppen