Barnebidrag skal betales av den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet sitt.

Alle foreldre er pliktige til å forsørge sine barn etter en evnevurdering. Barneloven kap.8 sier at foreldrene har plikt til å bære utgiftene til forsørgelse og utdanning av barnet sitt. Den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet, skal betale et fast månedlig pengebeløp - barnebidrag.

Foreldre har full frihet til å avtale barnebidrag seg i mellom. Hvis foreldrene ikke blir enige, fastsettes barnebidraget av bidragsfogden, som i praksis er trygdekontoret i kommunen. Barnebidraget fastsettes med utgangspunkt i mors og fars inntekt, omfanget av samværet og kostnadene forbundet med barna. Kostnadsnøkkelen er fast og avhenger av barnas alder. Beregningen av barnebidrag tar også hensyn til den bidragspliktiges familiesituasjon, herunder hvor mange barn han eller hun har forsørgeransvar for.

Selv om barna har delt bosted, dvs når barna bor halvparten av tiden hos hver av foreldrene, så skal det betales barnebidrag. Når barnet har delt bosted legges det til grunn at begge foreldrene har like store utgifter til barnet. Den med lavest inntekt kan få barnebidrag av den andre, med mindre foreldrene avtaler noe annet seg i mellom.

I utgangspunktet har foreldre plikt til å forsørge sine barn frem til barnet når myndighetsalderen (18 år), men i noen tilfelle også lenger (se lengre nede i artikkelen).

Ved hjelp av NAV sin bidragsveileder på nett kan foreldre selv regne ut både hva de har krav på i barnebidrag, og hva de må betale i barnebidrag. Dette kan være en god støtte for inngåelse av privat avtale som et verktøy for beregning av barnebidrag i henhold til bidragsreglene.

Barnebidrag må ikke forveksles med barnetrygd eller bidragsforskudd som er offentlige ytelser.

Spørsmål om barnebidrag kan rettes til NAV.

Bidragsfogden kan fastsette barnebidraget

Hvis foreldrene ikke blir enige om fastsettelse av beløpet blir barnebidraget fastsatt av bidragsfogden, som i praksis vil si trygdekontoret i kommunen.

Begge foreldrene kan når som helst be bidragsfogden fastsette barnebidraget, selv om foreldrene har inngått en privat avtale om barnebidrag.

Dersom mor eller far ønsker at NAV skal fastsette eller endre barnebidraget, må begge partene betale et gebyr til staten. Gebyret tilsvarer ett rettsgebyr som for tiden er kr. 860. 

Bidrag til barn over 18 år

Plikten til å betale bidrag varer normalt ut den måneden barnet fyller 18 år. Dersom barnet går på videregående skole eller tilsvarende kan det foreligge rett til bidrag etter at barnet fyller 18 år. Det er da barnet som mottar barnebidraget. Forlenget forsørgelsesplikt kommer også an på foreldrenes inntekt og formue.

Det må avtales eller søkes særskilt om barnet skal få bidrag etter fylte 18 år. Barnet kan avtale bidraget direkte med den bidragspliktige, eller søke om at NAV fastsetter bidraget. Barnet kan få bidrag til han eller hun er ferdig med videregående skole eller tilsvarende. Søknad om avtale for underholdingsbidrag til barn over 18 kan gjøres hos NAV ved å klikke her...

Hvem er Bidragsmottaker / Bidragspliktig?

Når barnet bor sammen med deg og du har den daglige omsorgen for det, regnes du som bidragsmottaker. Når du ikke bor sammen med barnet, regnes du som bidragspliktig.

Privat avtale om bidrag

Stadig flere inngår privat avtale om bidrag istedet for å søke om at NAV fastsetter bidraget. Det tas som utgangspunkt at forsørging av barn er et privat anliggende, og at det derfor ikke er nødvendig å trekke inn det offentlige dersom dere som foreldre uten store problemer kan komme fram til en avtale begge er tilfreds med. Da er det ikke nødvendig å involvere eller informere NAV i det hele tatt. Her finnes det unntak dersom foreldrene ikke bodde sammen ved barnets fødsel.

Avtalen bør gjøres skriftlig og er like bindende som et vedtak. Hvis dere vil, kan dere benytte dere av denne standardavtalen fra NAV. Er barnet over 18 år skal du bruke denne avtalen. Disse avtalene kan være en ramme for den private avtalen mellom dere. Ved å inngå en privat avtale, slipper dere å betale gebyr til NAV.

Endring av bidrag

Hvis dere har hatt fastsettelse gjennom NAV, og NAV krever inn bidraget, justeres beløpet automatisk det året barna fyller 6, 11 og 15 år.  

Du må selv søke om endring av barnebidraget hvis det er endringer som påvirker størrelsen på bidraget og du ønsker at NAV skal ta hensyn til dette. Dette kan for eksempel være at samværet eller inntekten til en av foreldrene endres. 

I stedet for å søke om at NAV fastsetter bidraget på nytt, kan dere selv avtale privat hvor stort bidraget skal være. 

Dersom mor eller far ønsker at NAV skal endre barnebidraget, må begge partene betale et gebyr til staten. Gebyret tilsvarer ett rettsgebyr som for tiden er kr. 860.

Betaling av bidraget

Selv om avtalen er privat, kan dere velge at bidraget blir krevd inn og videreformidlet av NAV Innkreving. Dere må da sende avtalen sammen med søknad om innkreving. Innkrevingen fra NAV er gebyrfri.

Ønsker dere å ordne overføringen av bidraget uten innblanding fra det offentlige så kan dere det. Dette er uavhengig av om dere har inngått en privat avtale eller ei.

Merk deg at hvis bidragsmottakeren får bidragsforskudd, må bidraget formidles og innkreves av NAV.

Hvis dere har avtalt et bidrag som er lavere enn det som utbetales i forskudd i saken, kan NAV endre bidraget. Grunnen til dette er at det offentlige skal ha refusjon i bidraget for det forskuddet som er utbetalt.

Bidragsforskudd - forskuttering av barnebidrag

Bidragsforskudd er en ytelse som utbetales av NAV for å sikre at barn får et fast beløp hver måned hvis barnebidraget av ulike årsaker ikke blir betalt.

Barn som er under 18 år og ikke bor sammen med begge foreldrene, har som hovedregel rett til bidragsforskudd. Det er visse vilkår for å motta bidragsforskudd:

  • Barnet må bo fast hos deg.
  • Barnet bor ikke sammen med begge foreldrene. Det vil si at du er enslig forsørger eller bor sammen en annen enn barnets mor/far.
  • Barnebidraget må innkreves gjennom NAV, fordi NAV skal ha refusjon i barnebidraget for det forskuddet som utbetales.

Så sant vilkårene ovenfor er oppfylt, kan barnet få forskudd til og med den måneden han eller hun fyller 18 år.

Den som har den faktiske omsorgen for barnet, kan søke og få forskuddet utbetalt til seg. Barnebidrag vil dermed bli utbetalt selv om bidragspliktige har dårlig råd eller ikke vil betale bidraget.

Du har krav på bidragsforskudd selv om farskapet ikke er fastsatt.

Bidragsforskudd må ikke forveksles med barnebidrag (som er et månedlig beløp den ene forelderen betaler til den andre).

Satser for bidragsforskudd finner du her...

Bidragspliktig er ikke betalingsdyktig

Det kan forekomme tilfeller der den ene ikke lenger har økonomi til å forsørge barna sine, for eksempel ved arbeidsledighet. Da kan bidraget bli satt til null.

NAV vil da vurdere hva dette skyldes, og hvis det fastslås at bidragspliktig virkelig ikke har økonomi til å betale bidrag, vil du heller ikke få bidrag for barna. Du kan da ha krav på bidragsforskudd. Formue og aksjekapital beregnes som innekt.

Betaling av barnebidrag dersom partneren boikotter samværsretten med barnet.

Plikten til å betale barnebidrag har ikke noe med samværsretten å gjøre. Alle har plikt til å forsørge egne barn, uansett hvor ofte eller sjelden de er sammen med dem.

Bidragspliktig eller bidragsmottaker i utlandet

NAV Internasjonalt behandler bidragssaker når en av foreldrene bor i utlandet. Det innebærer at du skal henvende deg dit når:

Barnebidrag på selvangivelsen / barnebidragets betydning for skatt  ved ligningen

Den som betaler barnebidrag kan ikke kreve fradrag for utgiftene på sin likning.

Mottak av barnebidrag og bidragsforskudd er ikke skattepliktig.

Ved gjengifte

Gifter parten som mottar barnebidraget seg, vil likevel barnebidraget løpe som før.

Indeksregulering

Barnebidrag skal indeksreguleres 1. juni hvert år, hvis ikke annet er avtalt eller fastsatt.

 

Go to top