Hvem bestemmer over barnets penger og verdier?

Det er barnets verge som bestemmer over barnets penger og/eller andre verdier.

Som regel er det de som har foreldreansvaret som er barnets verge. Det betyr at verge tar beslutninger om hvordan for eksempel arv, gaver og forsikringspenger skal benyttes.

Ny vergemålslov trådte i kraft 1. juli 2013. Det kommunale overformynderiet ble med dette flyttet til Fylkesmannen, som skal passe på de umyndiges midler over 2G (to ganger folketrygdens grunnbeløp) heretter. Hensikten er å beskytte den mindreåriges formue, altså se til at barnets midler kommer barnet til gode.

En mindreårige som er over 15 år, rår selv over midler han eller hun har tjent ved eget arbeid eller egen virksomhet. Det samme gjelder midler som vergen har stilt den mindreårige til rådighet. Typisk eksempel er lommepenger som den mindreårige har fått av vergen.

Vergen kan likevel frata den mindreårige rådigheten over slike midler dersom hensynet til den mindreårige tilsier det. Hvis den mindreårige er over 15 år, må vergen innhente samtykke fra Fylkesmannen.

Forvaltningen varer normalt frem til barnet blir myndig, dvs 18 år.

Hva omfattes:

I utgangspunktet omfattes alle verdier som barnet eier. Eksempelvis fast eiendom, innestående på bankkonto, skifteutlegg, verdipapirer eller andre midler i form av kontanter. Det gjelder uavhengig av hvordan barnet har mottatt midlene, om det er mottatt i form av arv, gave, gevinster, forsikringsutbetalinger eller på annen måte.

Det avgjørende er at den mindreårige eier midlene. Sparekonto som foreldre har opprettet til sine barn (typisk ved løpende sparing av barnetrygden eller annen sparing), er ikke å anse som barnets eiendom før gaven er gitt barnet.

Barns midler ved skilsmissen

Barnets midler inngår ikke i boet ved foreldrenes skilsmisse. Ved skilsmisse bør kontoen uansett overføres til barnet. Dette for å sikre at barnet faktisk får midlene dersom det blir krangel/uenigheter.

 

Go to top