Hvem kan få ektefellebidrag?

Mens ekteskapet består har ektefellene en gjensidig underholdsplikt. Denne plikt kan oppfylles ved å stille penger til disposisjon eller ved arbeid i hjemmet. Ved samlivsbrudd bortfaller denne underholdsplikten. Hvis den ene partens evne og mulighet til å forsørge seg selv er svekket som en følge av omsorgen for felles barn eller fordelingen av felles oppgaver under samlivet, kan han/hun i enkelte tilfeller kreve underholdsbidrag fra den andre parten.

Hvem fastsetter bidraget?

Partene kan inngå privat avtale om bidrag. Dersom partene ikke er enige om bidragsspørsmålet, kan hver av dem kreve at det avgjøres av domstolene. Dersom begge parter ønsker det, kan ektefellebidrag i visse tilfeller fastsettes administrativt av NAV.

Størrelsen og varighet av bidraget

Størrelsen på bidraget blir fastsatt etter skjønn. Bidrag skal i alminnelighet løpe i inntil tre år, men kan også fastsettes uten tidsbegrensning dersom ekteskapet har vært langvarig.

Ved gjengifte

Retten til bidrag faller bort hvis den berettigede inngår nytt ekteskap.

Fradrag på skatten

Betaler du underholdsbidrag til tidligere ektefelle, får du fradrag for bidraget.

Den som mottar ektefellebidrag skal betale skatt av bidraget.

 

Go to top