Endringene i reglene for stønadene trer i kraft fra 1. januar 2016.

Oversikt over de viktigste endringene:

 1. Muligheten til å beholde stønaden under utenlandsopphold endres fra 6 måneder til 6 uker i løpet av en 12-måneders periode.
 2. Faktisk samlivsbrudd kan likestilles med formell separasjon så snart det er reist sak om separasjon eller skilsmisse.
 3. Retten til stønad faller bort hvis du lever i et ekteskapslignende forhold i en felles husholdning. Det innebærer at det ikke lenger er mulig å beholde retten til stønad i 12 måneder ved samboerskap uten felles barn.
 4. Retten til stønad faller bort hvis du får et nytt barn med samme partner.
 5. Det er ikke lenger mulig å få overgangsstønad frem til barnet fyller ti år hvis du er i omstillingstid etter separasjon, skilsmisse eller samlivsbrudd mellom ugifte foreldre.
 6. Det stilles strengere krav om at utdanning som vilkår for stønad må være godkjent som nødvendig og hensiktsmessig for å komme i arbeid. Dette gjelder for overgangsstønad og for utgiftsdekning under utdanning.
 7. Stønad til barnetilsyn hvis du gjennomfører utdanning eller er registrert som reell arbeidssøker, gis etter ny forskrift om tilleggsstønader. Det kan også gis stønad til tilsyn av andre familiemedlemmer.
 8. Stønad til tilsyn av barn og andre familiemedlemmer under utdanning gis bare hvis du har rett til overgangsstønad og gjennomfører utdanning som er godkjent som nødvendig og hensiktsmessig for å komme i arbeid, jf. punkt 6. Stønad til tilsyn hvis du er reell arbeidssøker gis bare hvis du har rett til overgangsstønad.
 9. Med unntak av skolepenger, skal dekning av utgifter i forbindelse med utdanning gis etter ny forskrift om tilleggsstønader. Det samme gjelder tilskott til flytting for å komme i arbeid.
 10. Hvis du ikke overholder aktivitetsplikten kan stønadene stanses i en måned.
 11. Hvis du bevisst har gitt uriktige opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger av betydning for retten til stønad, kan du utestenges fra retten til stønad som enslig mor eller far. 

Det er vedtatt overgangsregler som blant annet skal ivareta de som har innrettet seg etter de gamle reglene. Les mer i Forskrift om overgangsregler i forbindelse med endringer i folketrygdloven kapittel 15, 16 og 17 fra 1. januar 2016.

 

Kilder og aktuelle lenker:
Nav.no