Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten.

Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri saksførsel. 

I noen saker kan man få fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. I andre saker er det et vilkår at man er under visse inntektsgrenser. For å få fri rettshjelp kan du kontakte Fylkesmannen eller advokat.

Her er noen begreper som brukes i forbindelse med Fri rettshjelp:

Fri Rettshjelp
  • er en ordning som er opprettet for å hjelpe folk med svak økonomi. Dette betyr at du kan få dekket advokatutgifter og rettsgebyr i forbindelse med en rettsak dersom du har lave inntekter. Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.
Fritt Rettsråd
  • er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang, f.eks. utferdigelse av søknader og klager og korrespondanse med motpart. Rettsråd omfatter også ren rådgivning fra advokat.
Fri Sakførsel
  • er rettshjelp i saker som går for domstolene. 

Hvor og hvordan gå frem for å få fri rettshjelp?

Fri rettshjelp blir gitt av praktiserende advokater og autoriserte rettshjelpere i hele Norge. Fri rettshjelp kan også gis av offentlig advokatkontor. Ikke alle advokater/rettshjelpere arbeider innenfor alle saksområdene for fri rettshjelp ordningen, og det er heller ikke alle som påtar seg fri rettshjelp oppdrag. Du kan henvende deg direkte til praktiserende advokat/rettshjelper, for å høre om vedkommende vil og kan yte deg fri rettshjelp i din aktuelle sak.

Innledningsvis må du i de fleste tilfeller fylle ut et egenerklæringsskjema om din økonomi m.m., samt dokumentere oppgitt aktuell økonomisk situasjon med utskrift av siste likning/selvangivelse og siste utbetalingsoppgave for lønn/trygd e.l.

Beboere i Oslo & omegn kan få fri rettshjelp ved oppmøte hos Fri Rettshjelp-kontoret i Storgaten 19, eller enklest kunne rette forespørsel om fri rettshjelp til advokatfirma via dette webskjemaet.

Det kan for så vidt søkes om fri rettshjelp både før advokatens arbeide igangsettes, og i ettertid.

Økonomiske vilkår / egenandel

I de fleste tilfeller er søkerens økonomiske situasjon avgjørende for om vedkommende har krav på fri rettshjelp eller ei. Dette gjelder for nærmere bestemte saker som er prioritert med såkalt behovsprøving. Fri rettshjelp i slike saker forutsetter at man har inntekt og formue under visse grenser.

I enkelte typer saker har man krav på fri rettshjelp uavhengig av hvilken inntekt og formue man har. Dette gjelder for nærmere bestemte saker som er prioritert uten behovsprøving.

Inntektsgrensene for fri rettshjelp er kr 246 000 bruttoinntekt i året for enslige. Samboende og gifte kan ha en samlet inntekt på inntil kr 369 000 i året. Formuesgrensen er på kr 100 000.

Det er unntak for inntektsgrensene i forhold til noen saksområder, slik at disse ikke er gjeldene i alle saker. Dette får du beskjed om av advokaten du snakker med.

Personer i husstand med brutto årlig inntekt kr 100 000 og større, som søker og mottar fri rettshjelp, må i behovsprøvde saker betale en egenandel når bistanden overstiger 2 timer. Aktuelle egenandeler ved fritt rettsråd og fri sakførsel er henholdsvis kr 970, og (25%) inntil kr 4 850.

I hvilke typer saker kan du få fri rettshjelp?

Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp, er familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold. Du kan også få fri rettshjelp hvis du søker om voldsoffererstatning. Også i andre saker kan det unntaksvis gis fri rettshjelp. Dersom du har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand, vil du som regel ikke få fri rettshjelp.

 

Go to top