Gjenlevendepensjon til fraskilt ektefelle

Har du krav på ektefellepensjon fra din fraskilte partner?

Generelt om ektefellepensjon/gjenlevendepensjon

Gjenlevendepensjon skal bidra til å sikre inntekt til livsopphold etter dødsfall for gjenlevende ektefelle, registrert partner eller samboer.

Du kan ha rett til gjenlevendepensjon dersom ekteskapet har vart i minst fem år eller du har hatt barn med den avdøde. Du kan også ha rett til gjenlevendepensjon dersom du har omsorg for den avdødes barn. Det er et krav at ekteskapet og omsorgen har vart i minst fem år. En gjenlevende partner har rett til ytelser på samme vilkår som gjenlevende ektefelle. Det samme gjelder en gjenlevende samboer dersom hun eller han har/har hatt barn med den avdøde samboeren eller tidligere har vært gift med den avdøde samboeren.

Pensjon til fraskilt ektefelle fra folketrygden

I visse tilfeller kan det ytes gjenlevendepensjon dersom du var skilt fra avdøde. Den som ikke har giftet seg på nytt, får som hovedregel pensjon dersom ektefellen dør innen fem år etter skilsmissen og ekteskapet varte i minst 25 år, eller minst 15 år dersom ektefellene hadde barn sammen. Gjenlevende ektefelle må som hovedregel være medlem i folketrygden.

Mange har krav på hele eller deler av etterlattepensjon fra en fraskilt ektefelle. Men skal du være sikker på å få, må du kreve det selv.  Klikk her for søknadsskjema om etterlattepensjon.

Forbrukerøkonom i DnB Nor, Sidsel Sodefjed Jørgensen, oppfordrer folk til å aktivt kreve sin rett til etterlattepensjon - også etter en fraskilt ektefelle. Les gjerne hennes artikkel fra Dagens Næringsliv: Hallo, eksmannen din er død, jeg vil gjerne dele pensjonen med deg.

Hvor lenge kan du få ettelattepensjon?

Pensjonen bortfaller hvis du gifter deg igjen eller får barn med en ny samboer. Ettelattepensjonen faller også bort hvis du tar ut avtalefestet pensjon (AFP). Pensjonen omregnes til uførepensjon hvis du får rett til uførepensjon og til alderspensjon ved fylte 67 år.

Pensjon til fraskilt ektefelle fra annen pensjonsordning enn folketrygden

Mange arbeidstakere er tilknyttet private tjenestepensjonsordninger. En del av disse ordningene yter etterlattepensjon, ofte etter litt andre vilkår enn de folketrygdloven stiller. For nærmere informasjon bør du henvende deg til avdødes siste arbeidsgiver, hvis avdøde var i arbeid fram til dødsfallet.

Eksempel på offentlige ordninger som kan være aktuelle er bl.a. Statens Pensjonskasse og KLP.

Særregler når det er flere pensjonsberettigede

Hvis avdøde har vært gift flere ganger, og det kan være flere som har krav på pensjon, skal pensjonen bli delt i forhold til hvor mange påbegynte år hver av dere var gift med avdøde. Når en av dere så dør, vil den andre få hele pensjonen.

Go to top