Reisekostnader ved samvær

Hvis barnefaren og barnemoren bor et stykke fra hverandre, kan barnas reisekostnader bli høye.

Hvem skal da betale kostnadene ved besøk hos den andre av foreldrene? Det økonomiske forholdet mellom foreldre er i utgangpunktet et privatrettslig forhold. Det betyr at dere som foreldre selv kan avtale en fordeling som dere mener er riktig for dere.

Hvis dere ikke blir enige om fordelingen, skal reisekostnadene fordeles forholdsmessig mellom mor og far etter størrelsen på respektive inntekter ref. Barnelovens § 44. Lovens utgangspunkt er at reisekostnader skal deles og dekkes i forhold til den respektives inntekt. Dette innebærer at den som tjener mest skal dekke den største delen av utgiftene.

Dersom særlige grunner gjør det rimelig, kan retten fastsette en annen fordeling av reisekostnadene. Særlige grunner kan f.eks. være at det er stor forskjell i inntektene deres samtidig som reisekostnadene er høye.

Med dekning av reiseutgifter skal det regnes etter billigste transportmåte. Imidlertid kan det av hensyn til barnets beste være fornuftig/påkrevet å bruke en dyrere reisemåte. Dersom en av foreldrene påstår at det er mulig å benytte en billigere reisemåte, så er det den som påstår det som må bevise det.

Til orientering så er det ikke mulig å trekke manglende dekning av reiseutgifter fra på barnebidraget.

Eksempel på utregning:

Samværsforelderens %: Samværsforelderens inntekt * 100 / Den totale inntekten til mor og far
Bostedsforelderens %: Bostedsforelderens inntekt * 100 / Den totale inntekten mor og far

Prosenttallet brukes til å beregne riktig andel av reisekostnadene.

I inntekt inngår personinntekt, nettokapitalinntekt over 10 000 kroner, fordel av skatteklasse 2, utvidet barnetrygd, ekstra småbarnstillegg og kontantstøtte.

Dette blir i praksis:

La oss si at mor bor i Stavanger og far bor i Bergen. Hver gang barnet skal reise mellom dere koster det 1 000 kroner. Hvis samværsforelderen, la oss si at det er far, har en inntekt på 600 000 kroner og bostedsforelderen, i dette tilfellet mor, har en inntekt på 400 000 kroner, skal dere fordele reiseutgiftene på følgende måte:

Far kr 600 000*100 / 1 000 000 = 60%

Mor kr 400 000*100 / 1 000 000 = 40%

Far skal da betale 600 kroner av det reisen koster og mor skal betale 400 kroner.

 

Go to top