Stønadsordninger til enslige forsørgere

Hvilke rettigheter har jeg til økonomisk støtte?

Stønad til enslig mor/far skal sikre inntekt for de som har aleneomsorg for barn og bidra til at de kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid. Aleneforeldre har visse rettigheter til en rekke støtteordninger. Din inntekt, sivile status og barnets alder er avgjørende for hvilke ordninger du har krav på.

Stønad gis til ugift, skilt eller separert. Du må også være alene om omsorgen for barn og fylle vilkåret om ikke å leve sammen med den andre av barnets foreldre eller en du har vært gift med. Du kan heller ikke få stønad dersom du har samboer og har hatt det i 12 av de siste 18 månedene. Du må ha vært medlem i folketrygden i de siste tre årene, og du og barnet må bo og oppholde dere i Norge. Noen av vilkårene kan fravikes etter bestemte regler.

Som aleneforsørger har du visse rettigheter til økonomisk støtte fra NAV:

MERK og LES: Endringer i regelverket for stønad til enslig mor /far fra 1. januar 2016.

Det finnes særskilte støtteordninger til enslige forsørgere. Støtteordningene er knyttet til lov og regelverk som i hovedsak baserer seg på barnets alder og visse andre kriterier som tilknytning til Norge, graden av aleneomsorg for barnet med mer.

 • Overgangsstønad
  er en livsoppholdsytelse og gis uten krav om aktivitet fram til yngste barn fyller ett år. Når barnet har fylt ett år stilles det som hovedregel krav om at du er i arbeid, i utdanning eller er registrert hos NAV som arbeidssøker. Halvparten av vanlig arbeidstid eller halv studieprogresjon tilfredsstiller aktivitetskravet. Det er mulig å motta både overgangsstønad og arbeidsinntekt inntil et visst nivå.
 • Stønad til barnetilsyn
  Du kan få stønad til barnetilsyn for å dekke kostnader knyttet til barnetilsyn i forbindelse med arbeid, utdanning eller når du er jobbsøkende. Dette er en skattefri ytelse som gis som tilskudd til dekning av utgifter til barnehage, SFO, dagmamma osv.
 • Utdanningsstønad
  Du kan få utdanningsstønad dersom du trenger utdanning for å bli i stand til å forsørge deg selv ved eget arbeid. Dette er en skattefri ytelse.
 • Stønad til flytting
  Du kan få tilskudd til flytting for å komme i arbeid for å dekke faktiske reise- og flyttekostnader dersom du må flytte for å komme i arbeid. Forutsetningen er at du ikke har mulighet til å få arbeid på hjemstedet, og utgiftene må være nødvendige og stå i rimelig forhold til omfang.

Søknadsskjema til o.n støtteordninger finner du her...

Oversikt over NAV's satser til enslig mor/far.

I tillegg har du også krav på:

 • Utvidet barnetrygd
  Som aleneforsørger får du barnetrygd for 1 barn ekstra, dvs for ett barn mer enn du faktisk bor sammen med.
 • Ekstra småbarnstillegg i barnetrygden
  Et tillegg til barnetrygden for enslige forsørgere som har barn mellom 0-3 år, og som mottar utvidet barnetrygd og full overgangsstønad. Det gis bare ett tillegg per enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0 - 3 år vedkom­mende faktisk forsørger.
 • Barnebidrag (av den foreldre barnet ikke bor hos)

Satser for barnetrygd og småbarnstillegg finner du her...

Du bør sette deg inn i vilkårene i beskrivelsene av hver enkelt ytelse slik at du får sjekket hvilke rettigheter og plikter du har.

Er det andre muligheter til økonomisk støtte?

Som enslig forsørger kan du i visse tilfeller ha rett til bostøtte. NAV administrerer bostøtteordningen i noen kommuner. Dersom du har akutte økonomiske problemer kan du søke om sosialstønad.

 

Go to top