Fri rettshjelp

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten.

Fri rettshjelp tilbudet er opprettet av det offentlige for å hjelpe personer med nødvendig juridisk bistand uavhengig av vedkommendes økonomi. 

KLIKK HER FOR SØKNAD OM FRI RETTSHJELP...

Her er noen begreper som brukes i forbindelse med "Fri rettshjelp":

Fri Rettshjelp
 • er en ordning som er opprettet for å hjelpe folk med svak økonomi. Dette betyr at du kan få dekket advokatutgifter og rettsgebyr i forbindelse med en rettsak dersom du har lave inntekter.
  Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten.
  Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.
Fritt Rettsråd
 • er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang, f.eks. utferdigelse av søknader og klager og korrespondanse med motpart. Rettsråd omfatter også ren rådgivning fra advokat.
Fri Sakførsel
 • er rettshjelp i saker som går for domstolene. 

Har du krav på fri rettshjelp?

I de fleste tilfeller er søkerens økonomiske situasjon avgjørende for om du har krav på fri rettshjelp eller ei. Dette gjelder for nærmere bestemte saker som er prioritert med såkalt behovsprøving

For å få Fri rettshjelp må du oppfylle følgende vilkår:
 • Du har et reelt rettshjelpsbehov som omfattes av rettshjelploven.
 • Du har ikke benyttet fri rettshjelp i den samme saken de siste 2 årene.
Du må også oppfylle minst en av følgende økonomiske situasjoner for å få Fri rettshjelp:
 • Du er enslig med brutto årsinntekt/netto ligningsformue som ikke er større enn kr 246 000/100 000 (ligningsverdi av egen bolig regnes ikke med)
 • Du eller samboer/ektefelle har brutto årsinntekt/netto ligningsformue som ikke er større enn kr 369 000/100 000 (ligningsverdi av egen bolig regnes ikke med) 

Hvor og hvordan gå frem for å få fri rettshjelp?

Fri rettshjelp blir gitt av praktiserende advokater og autoriserte rettshjelpere i hele Norge. Fri rettshjelp kan også gis av offentlig advokatkontor.

Ikke alle advokater og rettshjelpere arbeider innenfor alle saksområdene for fri rettshjelp ordningen, og det er heller ikke alle som påtar seg fri rettshjelp oppdrag. Du kan henvende deg direkte til praktiserende advokat eller rettshjelper, for å høre om vedkommende vil og kan yte deg fri rettshjelp i din aktuelle sak.

Det kan for så vidt søkes om fri rettshjelp både før advokatens arbeide igangsettes, og i ettertid.

Beboere i Oslo & omegn

kan få fri rettshjelp ved oppmøte hos Fri Rettshjelp-kontoret i Storgaten 19, eller enklest kunne rette forespørsel om fri rettshjelp til advokatfirma via dette webskjemaet.

I hvilke typer saker kan du få fri rettshjelp?

Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp

Familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold.

Du kan også få fri rettshjelp hvis du søker om voldsoffererstatning. Også i andre saker kan det unntaksvis gis fri rettshjelp. 

I enkelte type saker har man krav på fri rettshjelp uavhengig av hvilken inntekt og formue man har. Disse sakene kalles ikke behovsprøvde saker.

I andre type saker er søkerens økonomiske situasjon avgjørende for om vedkommende har krav på fri rettshjelp. 

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER