Fri rettshjelp i barnefordelingssaker

Fri rettshjelp i barnefordelingssaker

Når mor og far går fra hverandre, er det alltid et spørsmål om hvor barna skal være.

Oftest ender de opp med å bo hos mor mest, men med jevnlige besøk hos far. Enkelte kommer også frem til løsninger der barnet kan bo halve tiden hos hver part. De aller fleste kommer til syvende og sist frem til noe som fungerer.

Dessverre er det ikke slik at alle gjør det. Mange bærer for eksempel nag fra forholdet som ble slutt, eller de har andre grunner for å nekte den andre forelderen samvær. Da ender de aller fleste saker opp i retten. Dette kan fort bli en dyr affære. Derfor skal vi i denne artikkelen se nærmere på om det er fri rettshjelp i barnefordelingssaker.

Kort om fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en ordning i det norske rettssystemet som er innstilt for å gi gratis råd og sakførsel ved enkelte saker, eller der en av partene har lav inntekt. Dette skal være med på å gjøre at alle parter i en eventuell rettssak skal kunne delta, uavhengig av økonomiske forutsetninger.

Fri rettshjelp deles inn i fritt rettsråd og fri sakførsel. Det er normalt Fylkesmennene som innvilger fri rettshjelp i Norge. Vanligst er det at en forhører seg med en advokat vedrørende saken, der advokaten påfølgende sender søknaden til Fylkesmannen.

Det er flere vilkår som gjelder for fri rettshjelp. I noen saker vil dette gis automatisk og helt gratis til en av eller begge partene. I form av fri rettshjelp i barnefordelingssaker, er det derimot vanligst å søke om dette gjennom behovsprøving. Vi går gjennom de to formene for fri rettshjelp nedenfor.

Fritt rettsråd i barnefordelingssaker

Fritt rettsråd er et begrep som referer til juridisk bistand. Fritt rettsråd i barnefordelingssaker gis gjerne direkte gjennom en advokat. Denne rådføringen kommer før en eventuell rettssak, og den er i utgangspunktet gratis.

Søker du fri rettshjelp i barnefordelingssaker, er det alltid lurt å benytte seg av fritt rettsråd først. Dette sikrer deg nemlig at du kan se hvorvidt saken bør tas opp til retten, og det er gratis. Hopper du over rettsråd og kjører saken til retten selv, tar du en unødvendig stor risiko i barnefordelingssaken.

Fri sakførsel i barnefordelingssaker

Fri sakførsel er den andre delen av fri rettshjelp i barnefordelingssaker, og denne praksisen relaterer til det som skjer i selve retten. Når en har konsultert med en advokat, kan en bestemme seg for at saken er nødt til å tas opp til retten. Her er det derimot en rekke kostnader som er involvert.

Advokater skal ha sitt honorar, og selvfølgelig må også rettens kostnader dekkes. Poenget med fri sakførsel er nettopp at partene i saken ikke skal behøve å dekke disse kostnadene, enten de ikke har råd eller saken er av en slik karakter at retten automatisk dekker disse.

Egenandel i barnefordelingssaker

Dersom du mottar fri rettshjelp i barnefordelingssaker, er det en mulighet for at du må dekke en egenandel. I saker der fri rettshjelp blir gitt uten å ta høyde for inntekt og formue, slik som alvorlige straffesaker, er det ikke egenandel.

Det betyr at ved de fleste tilfeller av fri rettshjelp i barnefordelingssaker vil det være en egenandel. Verdt å merke seg er at de som har en bruttoinntekt på under 100,000 kr ikke skal betale egenandel i barnefordelingssaker.

Ellers havner egenandelen for fritt rettsråd på én gang den offentlige salærsatsen. Denne satsen er i 2020 på 1,060 kr. Når det gjelder fri sakførsel, vil egenandelen havne på 25 % av kostnadene. Advokatene har ansvaret med å kreve inn egenandelene fra partene.

Behovsprøvd løsning

Behovsprøving innebærer at staten vil sjekke behovet for fri rettshjelp i barnefordelingssaker. For enkelte saker er det ikke behovsprøving, og her gis fri rettshjelp uten noe forbehold. I de saker der det benyttes behovsprøving, er det derimot en rekke vilkår som partene må forholde seg til.

Den første grensen en skal være klar over innenfor behovsprøving, er inntektsgrensen. Denne er i 2020 på 246,000 kr. Dersom ens inntekt overstiger dette, vil en ikke motta fri rettshjelp i barnefordelingssaker. Merk derimot at det i enkelte andre saker fortsatt er mulig å få fri rettshjelp.

Den andre grensen en skal være klar over innenfor behovsprøving, er formuesgrensen. Denne er i 2020 på 100,000 kr. Her er derimot ikke bolig inkludert naturligvis.

Søker en fri rettshjelp i barnefordelingssaker, kan det være en god ide å se hvorvidt en i det hele tatt rett på dette, før en setter i gang med saken. Dette kan en altså enkelt gjøre ved å sjekke lønn og formue selv.

Andre ting å huske på

Merk at fri rettshjelp i utgangspunktet må gå for en norsk domstol. Dermed er det vanskelig å få fri rettshjelp i utlandet som nordmann, dersom saken med barnefordeling foregår der. Da er det viktig å undersøke mulighetene for fri rettshjelp i det respektive landet.

Når det gjelder utlendinger i Norge, har disse tilgang på tjenesten. Dette gjelder også for fri rettshjelp i barnefordelingssaker. I disse sakene gjelder de samme vilkårene som for nordmenn. Det inkluderer fritt rettsråd, fri sakførsel, og rammene rundt ansvaret for egenandel.

Det er vanlig praksis at en benytter en advokat for å søke fri rettshjelp i barnefordelingssaker. En kan derimot eventuelt velge å søke direkte til Fylkesmannen. Det vil uansett være Fylkesmannen som til syvende og sist bestemmer utfallet av saken. Denne jurisdiksjonen er gitt av Justisdepartementet.

Begynn med mekling

Uansett om en har krav på fri rettshjelp i barnefordelingssaker eller ei, er det alltid lurt å begynne med mekling. En god advokat vil foreslå mekling i barnefordelingssaker. Dette er gunstig for begge parter, da målet bør være å få til det som er best for barna. Ofte er ikke rettssaker det.

Fordelen med mekling er at en får inn en tredjepart tidlig i fasen. Da kan denne personen mest sannsynlig identifisere hva foreldrene faktisk krangler om. Her kan de to foreldrene også få åpnet opp øynene for synspunktene til den andre parten.

Håpet er selvfølgelig å løse konflikten gjennom mekling, slik at begge foreldre kan få sett barnet sitt jevnlig. Dette vil dessuten etterlate en mye bedre ettersmak i munnen på foreldrene. Dermed kan de samarbeide bedre om å oppdra barnet i fremtiden, uten å ha en rettssak bak seg.

Få hjelp av advokat

Fri rettshjelp i barnefordelingssaker sikrer at begge foreldre stiller likt i saken rent økonomisk. Ofte er det tross alt slik at mor tjener mindre enn far, men med denne ordningen vil begge ha den rettslige slagkraften som trengs for at et rettferdig resultat skal kunne oppnås.

Først og fremst sikrer fri rettshjelp i barnefordelingssaker at begge partene får tilgang på fritt rettsråd. Dette vil i de fleste tilfeller være en advokat som gir råd angående saken, noe som kan vise seg å være veldig viktig for hvordan en ønsker å ta saken videre.

Deretter kan fri rettshjelp også dekke sakføringen. Dette innebærer at kostnader ut mot advokat, og ikke minst retten generelt, vil bli dekket. Allikevel er det her en egenandel som skal betales, vel og merke dersom en taper saken i retten. Den er på 25 % av sakens omkostninger, opptil 8 ganger salærsatsen.

Dersom du trenger fri rettshjelp i en barnefordelingssak, kan du høre med en advokat. Da vil du få gode råd for hvordan du bør gå videre med saken.

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER