Økonomi

Skifteavtale

Skifteavtale

Under skilsmisseoppgjøret må ektefellene avgjøre delingen av verdier og eiendeler.

Som regel skjer dette ved at ektefellene kommer til enighet om dette. 

Skifteavtaler kan inngås formløst og muntlig. Mange skilsmisseoppgjør skjer også på den måten uten at dette medfører noen problemer. Det er likevel slik at muntlige avtaler kan skape uklarheter i hva som faktisk ble avtalt. Dette kan skape grobunn for usikkerhet, så en skriftlig avtale vil være nyttig for begge parter .

Tips: Sett dere inn i reglene om skilsmisseoppgjøret i ekteskapsloven før dere avtaler fordelingen under skilsmisseoppgjøret.

Ofte er det slik at verdiene skal fordeles med en halvpart på hver. Samtidig kan det være at enkelte verdier og midler ikke skal deles med den andre, f.eks. fordi de er unntatt som skjevdelingsmidler (arv eller gave) eller som særeiemidler.

Mange engasjerer felles advokat eller egen advokat, slik at en får vurdert hvordan avtalen stiller seg opp mot de rettighetene partene har etter ekteskapsloven.

Skifteavtalen er bindende

Har ektefellene først inngått en skifteavtale, vil avtalen være juridisk bindende for partene. Den vil da erstatte de rettighetene en ektefelle har under skilsmisseoppgjøret. Partene vil kunne kreve oppgjør i samsvar med avtalen, og de kan om nødvendig få dom for det samt få dommen fullbyrdet.

Av denne grunn er det svært viktig at ektefellene er klar over hvordan verdiene skal fordeles etter ekteskapsloven, slik at det ikke oppstår stor ulikhet mellom det som ektefellene avtaler og det som ellers følger av loven.

Når kan en skifteavtale tilsidesettes?

Etter ekteskapsloven kan en skifteavtale settes til side hvis den virker urimelig for en av partene. Men det skal etter praksis fra Høyesterett mye til for at en avtale er å anse som urimelig, så det kan være vanskelig å få slike avtaler tilsidesatt. Hvorvidt det er grunnlag for tilsidesettelse avgjøres ut fra en konkret vurdering ut fra:

  • Avtalens innhold (hvor urimelig er den?),
  • Forhold rundt avtalens inngåelse (var begge klar over avtalen som ble inngått? Ble det innhentet juridisk bistand?)
  • Partenes stilling (hadde den ene bedre forutsetninger for å forstå hva som ble avtalt enn den andre?)
  • Senere inntrådte forhold (knyttet avtalens innhold seg til en bestemt situasjon, som senere har endret seg i vesentlig grad?)
  • Andre omstendigheter for øvrig.

Den som krever tilsidesettelse må anlegge et søksmål for å få skifteavtalen tilsidesatt. Søksmålet må være reist senest tre år etter at avtalen ble inngått.

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER