Barnebidrag og bidragsforskudd

Barnebidrag og bidragsforskudd

Barnebidrag skal betales av den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet sitt.

Når en forelder ikke bor sammen med barnet skal forelderen betale bidrag til barnets forsørgelse til den forelderen barnet bor sammen med.

Underholdsplikt / fostringsplikt / barnebidrag

Foreldre har plikt til å dekke barnas nødvendige utgifter. Barneloven kap.8 sier at foreldrene har plikt til å bære utgiftene til forsørgelse og utdanning av barnet sitt. noe som omtales som foreldres underholdsplikt, eller fostringsplikt. Dette faller naturlig når foreldre bor sammen, men for foreldre som ikke bor sammen så løses dette ved at den av foreldrene som ikke bor fast sammen med barnet må betale et fast månedlig pengebeløp - et barnebidrag.

 • Når barnet bor sammen med deg og du har den daglige omsorgen for det, regnes du som bidragsmottaker.
 • Når du ikke bor sammen med barnet, regnes du som bidragspliktig (den som betaler)

Barnebidraget skal dekke bidragspliktiges andel av utgifter til barnets forsørging og utdanning, og det skal betales månedlig.

Det er barnet som eier bidraget, og i de tilfeller barnet har tilstrekkelig med egne midler, f.eks. større beløp mottatt ved arv, kan bidragsplikten falle bort. 

I utgangspunktet har foreldre plikt til å forsørge sine barn frem til barnet når myndighetsalderen (18 år), men i noen tilfelle også lenger.

Barnebidrag må ikke forveksles med bidragsforskudd som er en ytelse fra NAV som kan utbetales på visse vilkår når bidraget ikke betales i tide eller når bidraget er lavere enn det bidragsmottaker vil ha rett på i bidragsforskudd.

Privat avtale om barnebidrag

Barnebidrag er i utgangspunktet et privatrettslig anliggende. Foreldrene kan selv avtale størrelsen på barnebidraget og inngå en privat avtale uten at det offentlige blir involvert. 

Avtalen bør gjøres skriftlig og er like bindende som et vedtak. Hvis dere vil, kan dere benytte dere av en av standardavtalene fra NAV. Disse avtalene kan være et utgangspunkt for deres egen private avtale.

Dersom dere ikke benytter skjemaene fra NAV, vær oppmerksom på at følgende informasjon må være med i en privat avtale:

 • beløpet dere har avtalt per måned
 • for hvilket barn beløpet gjelder
 • fra hvilket tidspunkt avtalen gjelder fra
 • signatur på avtalen fra begge parter

En bidragsavtale må ta hensyn både til utgiftene barnet har, foreldrenes inntekter, samt omfanget av hver av foreldrenes samværsrett. Kostnadsnøkkelen er fast og avhenger av barnas alder.

Beregningen av barnebidrag tar også hensyn til den bidragspliktiges familiesituasjon, herunder hvor mange barn han eller hun har forsørgeransvar for. 

Selv om barnet har delt bosted, dvs når barnet bor halvparten av tiden hos hver av foreldrene, så skal det betales barnebidrag. Da legges det til grunn at begge foreldrene har like store utgifter til barnet, og den med lavest inntekt kan få barnebidrag av den andre, med mindre foreldrene avtaler noe annet seg i mellom.

Ved å inngå en privat avtale, slipper dere å betale gebyr til NAV.

Fastsettelse av bidragsfogden - NAV innkreving 

Dersom foreldrene ikke selv blir enige om hvor mye som skal betales i barnebidrag, fastsettes barnebidraget av bidragsfogden som er NAV innkreving

Dersom mor eller far ønsker at NAV skal fastsette eller endre barnebidraget, må begge partene betale et gebyr til staten. Har du en personinntekt (bruttoinntekt) som er lavere enn 270 201 kroner kan du søke om å få slippe gebyret. Denne fastsettelsen kan påklages og om nødvendig bringes inn for domstolene. 

Begge foreldrene kan når som helst be bidragsfogden fastsette barnebidraget, selv om foreldrene har inngått en privat avtale om barnebidrag.

Hvordan beregnes barnebidrag / satser 

Se NAV sine faktorer for beregning av barnebidrag...

Bidrag til barn over 18 år

Plikten til å betale bidrag varer normalt ut den måneden barnet fyller 18 år. Dersom barnet går på videregående skole eller tilsvarende kan det foreligge rett til bidrag etter at barnet fyller 18 år. Det er da barnet som mottar barnebidraget. Forlenget forsørgelsesplikt kommer også an på foreldrenes inntekt og formue.

Det må avtales eller søkes særskilt om barnet skal få bidrag etter fylte 18 år. Barnet kan avtale bidraget direkte med den bidragspliktige, eller søke om at NAV fastsetter bidraget. Barnet kan få bidrag til han eller hun er ferdig med videregående skole eller tilsvarende.

Endring av bidrag

Foreldre som har inngått en privat avtale om bidragets størrelse kan når som helst inngå en ny avtale. Men det kan nok være smart å utforme en avtale slik at den tar høyde for noe endring slik at dere ikke kommer opp i situasjoner med stadig gjentatte endringer av bidragsavtalen.

Har dere hatt fastsettelse av bidrag gjennom NAV, og NAV krever inn bidraget, justeres beløpet automatisk det året barna fyller 6, 11 og 15 år.  Du må selv søke om endring av barnebidraget hvis det er endringer som påvirker størrelsen på bidraget og du ønsker at NAV skal ta hensyn til dette. Dette kan for eksempel være at samværet eller inntekten til en av foreldrene endres. 

Dersom mor eller far ønsker at NAV skal endre barnebidraget, må begge partene betale et gebyr til staten. Gebyret tilsvarer ett rettsgebyr.

Betaling / innkreving av bidrag

Overføring av bidraget kan gjøres mellom dere, uten innblanding fra NAV. Dette gjelder både ved en privat avtale og når NAV fastsetter bidragets størrelse.

Men selv om avtalen er privat, kan dere velge at bidraget blir krevd inn og administreres av NAV. Det vil si at NAV krever inn barnebidraget fra bidragspliktig og utbetaler det til bidragsmottaker. Dette gjelder både ved privat avtale og når bidraget er fastsatt av NAV. Selve innkrevingen er gebyrfri. Ved privat avtale må avtalen sendes inn sammen med søknad om innkreving. Hvis det ikke fremgår av avtalen at dere ønsker innkreving av NAV, må dere i tillegg til avtalen sende inn Søknad om innkreving

Merk: hvis bidragsmottakeren får bidragsforskudd, må bidraget formidles og innkreves av NAV.

Hvis dere har avtalt et bidrag som er lavere enn det som utbetales i forskudd i saken, kan NAV endre bidraget. Grunnen til dette er at det offentlige skal ha refusjon i bidraget for det forskuddet som er utbetalt.

Hvis NAV innkrever og utbetaler barnebidraget må NAV få beskjed ved endringer hvis:

 • dere endrer beløpet i den private avtalen
 • dere har opprinnelig et bidrag fastsatt av NAV men vil gå over til en privat avtale
 • bidraget skal opphøres
 • evt. endringer av betydning for bidragsforskudd må meldes fra om

Bidragsforskudd - forskuttering av barnebidrag

Hvis barnebidraget av en eller annen grunn ikke blir betalt, kan du søke om bidragsforskudd

Bidragsforskudd er en ytelse fra NAV som skal sikre at barn får et beløp hver måned. Bidragsforskuddet er ikke i tillegg til barnebidraget, men kun et forskudd på barnebidraget. 

Du kan som hovedregel motta bidragsforskudd for barn som er under 18 år. 

Satser for bidragsforskudd kan du se her...

Vilkår for å motta bidragsforskudd:
 • Barnet må bo fast hos deg, og du må forsørge barnet
 • Barnet bor ikke sammen med begge foreldrene. Det vil si at du er enslig forsørger eller bor sammen en annen enn barnets mor/far
 • Barnet må være under 18 år
 • Barnebidraget må innkreves gjennom NAV, fordi NAV skal ha refusjon i barnebidraget for det forskuddet som utbetales
 • Barn med delt bosted kan også ha rett til bidragsforskudd. Det er et vilkår at det kan bli fastsatt bidrag fra den ene forelderen, eller at en av foreldrene ikke har økonomisk evne til å betale bidrag

Så sant vilkårene ovenfor er oppfylt, kan barnet få forskudd til og med den måneden han eller hun fyller 18 år. 

Den som har den faktiske omsorgen for barnet, kan søke og få forskuddet utbetalt til seg. Barnebidrag vil dermed bli utbetalt selv om bidragspliktige har dårlig råd eller ikke vil betale bidraget.

Du har krav på bidragsforskudd selv om farskapet ikke er fastsatt.

Bidragsforskudd må ikke forveksles med barnebidrag (som er et månedlig beløp den ene forelderen betaler til den andre).

Du har ikke rett til forskudd dersom:
 • Bidragsmottaker har en samlet årsinntekt over kr 512 000. Inntekten overstiger grensen for når du kan ha rett til forskudd
 • Barnet er over 18 år. Selv om barnet over 18 år kan ha rett på bidrag under skoleskolegang, har barn over 18 år ikke rett på bidragsforskudd
 • Barnet bor i fosterhjem eller en barnevernsinstitusjon, eller som på en annen måte blir forsørget av det offentlige
 • Barnet bor i utlandet. Barnet regnes som bosatt i Norge hvis han eller hun har vært eller skal oppholde seg i Norge i mer enn 12 måneder. Hvis visse vilkår er oppfylt, kan barnet beholde forskuddet hvis han eller hun oppholder seg i utlandet i opptil seks måneder

Beregning av bidragsevne

Bidraget eller bidragene kan bli redusert og eventuelt falle bort hvis du har lav inntekt. Bidraget skal aldri være høyere enn bidragsevnen og NAV gjør derfor en bidragsevneberegning når det fastsettes bidrag.

Bidragspliktig er ikke betalingsdyktig

Det kan forekomme tilfeller der den ene ikke lenger har økonomi til å forsørge barna sine, for eksempel ved arbeidsledighet. Da kan bidraget bli satt til null.

Hvis det fastslås at bidragspliktig virkelig ikke har økonomi til å betale bidrag, vil du heller ikke få bidrag for barna. Du kan da ha krav på bidragsforskudd. Formue og aksjekapital beregnes som innekt.

Betaling av barnebidrag dersom partneren boikotter samværsretten med barnet.

Plikten til å betale barnebidrag har ikke noe med samværsretten å gjøre. Alle har plikt til å forsørge egne barn, uansett hvor ofte eller sjelden de er sammen med dem.

Bidragspliktig eller bidragsmottaker i utlandet

NAV Internasjonalt behandler bidragssaker når en av foreldrene bor i utlandet. Det innebærer at du skal henvende deg dit når:

Barnebidrag på selvangivelsen / barnebidragets betydning for skatt  ved ligningen

Den som betaler barnebidrag kan ikke kreve fradrag for utgiftene på sin likning. Mottak av barnebidrag og bidragsforskudd er ikke skattepliktig.

Ved gjengifte

Gifter parten som mottar barnebidraget seg, vil likevel barnebidraget løpe som før.

Indeksregulering

Barnebidrag skal indeksreguleres 1. juni hvert år, hvis ikke annet er avtalt eller fastsatt.

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER