Hvem bestemmer over barnets penger og verdier?

Hvem bestemmer over barnets penger og verdier?

Er barnet under 18 år er det foreldrene som er verge for barnet, noe som betyr at de også har ansvar for barnets økonomi. 

Har barnet tjent sine egne penger eller fått penger i gave, er dette barnets penger, og da har barnet egne rettigheter

Foreldre har ikke lov til å bruke eller låne av disse pengene. Hvis det er snakk om mye penger, skal foreldre hjelpe barnet med å få satt pengene inn på en bankkonto som er barnets og som står i barnets navn.

Er barnet under 15 år, kan foreldrene nekte barnet å bruke penger som det har fått, hvis de mener at  pengene skal brukes på noe som ikke er bra for barnet. Dess eldre barnet blir, jo mer kan barnet selv bestemme hva det vil bruke pengene på.

Er barnet over 15 år, skal det mye til for at foreldrene kan nekte barnet å bruke pengene som det selv ønsker. Hvis foreldrene er bekymret for hva barnet bruker pengene på, må de ha tillatelse fra Fylkesmannen til å nekte barnet å bruke pengene. Det er Fylkesmannen som forvalter den såkalte vergemålsloven

Sparekonto som foreldre har opprettet til sine barn (typisk ved løpende sparing av barnetrygden eller annen sparing), er ikke å anse som barnets eiendom før gaven er gitt barnet.

Hva hvis foreldrene bruker / tar penger av barnet?

Hvis den mindreårige plutselig oppdager at foreldrene, som har tilgang til barnets konto, har stukket av med penger fra kontoen så kan barnet kontakte Fylkesmannen. Fylkesmannen kan da blant annet kan sperre kontoen til den mindreårige, og kreve pengene tilbake fra foreldrene.

Fylkesmannen har også hjemmel i loven til å oppføre ny verge til den mindreårige.

Fylkesmannen kan forvalte den mindreåriges penger

Har den mindreårige mange midler i sitt navn, nærmere bestemt over 2 G, (pr. 2019 ca 193.766,-), er det fylkesmannen som skal forvalte pengene. Dette skjer stort sett i tilfeller ved arv til mindreårige eller ved forsikringserstatning.

 (I 2013 ble lovverket endret slik at det nå er fylkesmannen og ikke overformynderiet som styrer dette. Samtidig ble beløpsgrensen også hevd til det dobbelte.)

Barns midler ved skilsmissen

Barnets midler inngår ikke i boet ved foreldrenes skilsmisse. Ved skilsmisse bør kontoen uansett overføres til barnet. Dette for å sikre at barnet faktisk får midlene dersom det blir krangel/uenigheter.

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER