Ektefellebidrag

Hvem kan få ektefellebidrag?

Hvem kan få ektefellebidrag?

Mens ekteskapet består har ektefellene en gjensidig underholdsplikt. Denne plikt kan oppfylles ved å stille penger til disposisjon eller ved arbeid i hjemmet. Ved samlivsbrudd bortfaller denne underholdsplikten. Hvis et ektepar flytter fra hverandre, blir separert eller skilt, kan den ene parten i enkelte tilfeller kreve underholdsbidrag fra den andre.

Hvis den ene partens evne og mulighet til å forsørge seg selv er svekket som en følge av omsorgen for felles barn eller fordelingen av felles oppgaver under samlivet, kan han/hun i enkelte tilfeller kreve underholdsbidrag fra den andre parten.

Hvem fastsetter bidraget?

Partene kan inngå privat avtale om bidrag, eller dersom begge parter ønsker det, kan ektefellebidrag i visse tilfeller fastsettes administrativt av NAV. Men for at NAV skal kunne behandle søknad om ektefellebidrag, må begge parter samtykke. Hvis NAV mottar en søknad fra den ene parten, vil den andre parten informeres om søknaden og bli forespurt om han/hun samtykker i at NAV behandler søknaden. Hvis den andre parten ikke samtykker, vil NAV avvise søknaden.

Når kan bidraget fastsettes?

Det er ikke et vilkår at partene er formelt separert eller skilt. Hvis de øvrige vilkårene er oppfylt, er det tilstrekkelig at det har funnet sted et faktisk samlivsbrudd.

Størrelsen og varighet av bidraget

Størrelsen på bidraget blir fastsatt etter skjønn ut fra den bidragsberettigedes behov for bidrag og den bidragspliktiges betalingsevne.

Bidrag skal i hovedsak fastsettes for en midlertidig periode på opptil tre år, men foreligger det særlige grunner eller ekteskapet har vært langvarig, kan bidraget fastsettes for lengre tid eller uten tidsbegrensning. 

Kan et fastsatt bidraget endres?

Hvis NAV har fastsatt bidraget, kan det endres eller opphøres hvis en av partene krever det. Bidraget kan bare endres eller opphøres hvis det er særlige grunner til det, feks. at forholdene har endret seg eller det er kommet inn nye opplysninger i saken.  

Saken kan også bringes inn for domstolen, forutsatt at begge parter er enige om dette. Og er det slik at spørsmålet tidligere avgjort av domstolen, skal endringskravet også behandles av domstolen, med mindre begge parter samtykker i at NAV behandler saken. 

Ved gjengifte

Retten til bidrag faller bort hvis den bidragsberettigede inngår nytt ekteskap.

Fradrag på skatten

Betaler du underholdsbidrag til tidligere ektefelle, får du fradrag for bidraget.

Den som mottar ektefellebidrag skal betale skatt av bidraget.

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER