Pensjon til fraskilt ektefelle

Pensjon til fraskilt ektefelle

Har du krav på ektefellepensjon fra din fraskilte partner?

Etterlattepensjon / gjenlevendepensjon / ektefellepensjon
vil si deler av pensjonsytelsen som forsvinner når en person dør - og som kan overføres til vedkommendes nåværende eller tidligere ektefelle - eller begge på deling. 

Pensjon til fraskilt ektefelle fra folketrygden

I visse tilfeller kan det ytes gjenlevendepensjon selv om du var skilt fra avdøde, og du kan ha krav på hele eller deler av etterlattepensjon fra en fraskilt ektefelle. Men skal du være sikker på å få, må du kreve det selv.  Klikk her for søknadsskjema om etterlattepensjon.

Du kan ha rett til gjenlevendepensjon dersom: 
  • du var skilt fra avdøde og ikke har giftet deg på nytt. Da får du som hovedregel gjenlevendepensjon hvis din fraskilte ektefelle dør innen 5 år etter skilsmissen og ekteskapet varte i minst 25 år, eller minst 15 år hvis dere har barn sammen.
  • dere var tidligere samboere i minst 15 år og har/har hatt felles barn, og det er mindre enn 5 år siden dere flyttet fra hverandre. Antall år dere var samboere regnes fra barnet deres ble født.

Avdøde må som hovedregel ha vært medlem i folketrygden de siste 3 årene fram til dødsfallet..

Gjenlevendepensjon og overgangsstønad til gjenlevende blir redusert hvis du har, eller kan forventes å ha, egen arbeidsinntekt.

Pensjon til fraskilt ektefelle fra annen pensjonsordning enn folketrygden

Mange arbeidstakere er tilknyttet private tjenestepensjonsordninger. En del av disse ordningene yter etterlattepensjon, ofte etter litt andre vilkår enn de folketrygdloven stiller. For nærmere informasjon bør du henvende deg til avdødes siste arbeidsgiver, hvis avdøde var i arbeid fram til dødsfallet.

Eksempel på offentlige ordninger som kan være aktuelle er bl.a. Statens Pensjonskasse og KLP.

KLP sier bl.a.:

Fraskilt ektefelle kan ha rett til ektefellepensjon dersom:

  • ekteskapet varte i minst 10 år
  • avdøde hadde medlemskap i en offentlig pensjonsordning før skilsmissen
  • den etterlatte var minst 45 år ved skilsmissen, ikke har giftet seg på nytt, og ikke har fraskrevet seg pensjonsrettighetene ved skilsmissen.

Særregler når det er flere pensjonsberettigede

Hvis avdøde har vært gift flere ganger, og det kan være flere som har krav på pensjon, skal pensjonen bli delt i forhold til hvor mange påbegynte år hver av dere var gift med avdøde. Når en av dere så dør, vil den andre få hele pensjonen.

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER