Reisekostnader ved samvær

Reisekostnader ved samvær

Hvis barnefaren og barnemoren bor et stykke fra hverandre, kan barnas reisekostnader bli høye.

Hvem skal da betale kostnadene ved besøk hos den andre av foreldrene?

Det økonomiske forholdet mellom foreldre er i utgangpunktet et privatrettslig forhold. Det betyr at dere som foreldre selv kan avtale en fordeling som dere mener er riktig for dere.

Både kostnader i forbindelse med henting og levering av barnet skal deles, som:

  • alle kostnader som knytter seg til selve reisen til barnet
  • evt. også reisen til en voksen hvis barnet ikke kan reise alene
  • hvis foreldrene må reise i forbindelse med at barnet skal hentes eller leveres til samvær
  • hvis samværet skal skje der barnet bor, omfattes samværsforelderens kostnader til reise til og fra barnets bosted.

Foreldrene får ikke dekket tapt arbeidsinntekt for tiden som brukes til å hente eller levere barnet.

Det er bare de direkte kostnadene som skal deles, noe som omfatter bl.a. utgifter til tog, buss, fly, drivstoff, bomavgifter og ferger.

Hvis dere ikke blir enige om fordelingen, skal reisekostnadene fordeles forholdsmessig mellom mor og far etter størrelsen på respektive inntekter ref. Barnelovens § 44. Lovens utgangspunkt er at reisekostnader skal deles og dekkes i forhold til den respektives inntekt. Dette innebærer at den som tjener mest skal dekke den største delen av utgiftene.

Hvis foreldrene ikke klarer å bli enige om hvor mye hver av dem skal betale for reise i forbindelse med samvær, eller hvis en av dem ikke betaler, kan saken bringes for retten hvor den vil bli behandlet i forliksrådet. Forliksrådet vil først og fremst forsøke å få partene til å komme til enighet før det evt. går videre til domstolen. 

Eksempel på utregning:

Samværsforelderens %: Samværsforelderens inntekt * 100 / Den totale inntekten til mor og far
Bostedsforelderens %: Bostedsforelderens inntekt * 100 / Den totale inntekten til mor og far

Prosenttallet brukes til å beregne riktig andel av reisekostnadene.

I inntekt inngår personinntekt, nettokapitalinntekt over 10 000 kroner, fordel av skatteklasse 2, utvidet barnetrygd, ekstra småbarnstillegg og kontantstøtte.

Dette blir i praksis:

La oss si at mor bor i Stavanger og far bor i Bergen. Hver gang barnet skal reise mellom dere koster det 1 000 kroner.

Hvis samværsforelderen, la oss si at det er far, har en inntekt på 600 000 kroner og bostedsforelderen, i dette tilfellet mor, har en inntekt på 400 000 kroner, skal dere fordele reiseutgiftene på følgende måte:

Far kr 600 000*100 / 1 000 000 = 60%

Mor kr 400 000*100 / 1 000 000 = 40%

Far skal da betale 600 kroner av det reisen koster og mor skal betale 400 kroner.

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER