Skatteklasse for enslige forsørgere

Skatteklasse for enslige forsørgere

Det er ikke lengre skatteklasse 2 for enslige forsørgere, istedet gis et nytt særfradrag.

Fra 2013 falt skatteklasse 2 bort for aleneforsørgere. Som erstatning for fordelen ved økt personfradrag i skatteklasse 2 gis det istedet et nytt særfradrag i alminnelig inntekt.

Særfradraget skal kun gis til enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd etter barnetrygdloven § 9, og skal gis i alminnelig inntekt med et fastsatt beløp per måned. Beløpet er fastsatt til 4.317 kroner (51.804 per år) per påbegynte måned i 2018 og 2019.

Enslige forsørgere gis et særfradrag i alminnelig inntekt når de bor alene med omsorg for barn under 18 år.

Særfradraget gis kun i de månedene du har vært reell enslig forsørger. Fradraget vil kunne deles med en halvpart på hver av foreldrene hvis de har avtalt delt bosted for barnet.

Størrelsen på særfradraget skulle kompensere helt for skattefordelen man tidligere hadde av å bli skattet i skatteklasse 2. Enslige forsørgere som oppfyller de nye vilkårene, vil dermed komme uendret ut. Personer som tidligere ble lignet i klasse 2, men som ikke får det nye særfradraget, vil få en skatteøkning. Dette gjelder i første omgang tidligere enslige forsørgere som har fått samboer på varig basis, men også enkelte personer som forsørger barn over 18 år.

 

Gå til toppen