Offentlig eller privat skifte ved skilsmisse?

Offentlig eller privat skifte ved skilsmisse?

Ved skilsmisse må det foretas et økonomisk oppgjør mellom ektefellene.

Dette økonomiske oppgjøret betegnes som et skifte. Ved et skifte har dere som ektefeller valget mellom privat eller offentlig skifte.

De aller fleste ektefeller klarer å bli enige om fordelingen av felleseiemidler og fordeler disse i minnelighet. Men noen ganger fremstår det helt umulig, og paret klarer ikke klarer å komme frem til en løsning om fordeling av felleseiemidlene. Da har hver av ektefellene anledning til å begjære offentlig skifte, jmfr. Skifteloven §53. Den som begjærer offentlig skifte må stille sikkerhet for skifteomkostningene, men beløpet deles til slutt av felleseiemidlene.

Hvis det allerede foreligger en avtale om deling, kan du ikke begjære offentlig skifte.

Privat skifte

Når dere selv inngår avtale om delingen foretas det et privat skifte, som er den vanligste måten og gjøre det på.

Fordelen med et privat skifte er at dere på egenhånd kan komme frem til løsninger som passer dere.

Ved et privat skifte gjelder det avtalefrihet. Dere kan altså velge om dere vil følge ekteskapslovens regler eller ikke. Noe som betyr at et privat skifte er mye mer fleksibelt enn et offentlig skifte, hvor ekteskapslovens regler følges. Det er imidlertid viktig å unngå at du går med på en avtale som er dårligere enn det du har krav på etter loven. Det kan derfor være hensiktsmessig med bistand fra en advokat som kjenner lovens regler under et privat skifte.

Når dere har blitt enige om delingen skal det opprettes en skifteavtale. Dette er blant annet en forutsetning for at du kan inngå et nytt ekteskap. Skifteavtalen viser at dere anser dere for å være ferdige med den økonomiske delingen.

 

Offentlig skifte

Når dere ikke klarer å oppnå enighet om delingen kan det foretas et offentlig skifte. Det er tilstrekkelig at kun en av dere ønsker at det skal foregå offentlig.

Offentlig skifte betyr at skifteoppgjøret behandles i tingretten av en bobestyrer. Delingen foretas da av Tingretten, som anvender ekteskapslovens regler ved delingen. Det må betales rettsgebyr om skiftet tas offentlig, og dette er både en kostbar og tidkrevende prosesser, så det anbefales derfor gjerne at dere først forsøker å komme til enighet utenomrettslig, eventuelt med bistand av advokater.

Fra 1. januar 2021 er offentlig skifte ikke bare et alternativ for ektefeller med helt/delvis felleseie, men også der det er avtalt fullstendig særeie. Også samboere kan be om offentlig skifte ved samlivsbrudd.

Der det er ekteskap med fullstendig særeie og der partene har vært samboere, er det et vilkår for offentlig skifte at begge parter er enige om en slik behandling. Det betyr at begjæringen må være undertegnet av begge eller den andre må samtykke i at det kan åpnes offentlig skifte.

For offentlig skifte av helt/delvis felleseie er det ingen frist for å begjære offentlig skifte, men det er vilkår at det ikke er inngått avtale om skiftet eller foreligger andre forhold som tilsier at boet allerede er skiftet.

For bo med fullstendig særeie og for samboerbo er det en frist på 2 år for å få offentlig skifte.

Felleseieskifte

Offentlig skifte omfatter eiendeler som er felleseie og særeiemidler som er av betydning for delingen av felleseie. Her vil det avklares hvordan gjelden skal deles, om eiendeler var eid av den ene eller i fellesskap, hvem som skal overta eiendelene, om eiendeler skal selges, om det er skjevdelingskrav og andre økonomiske spørsmål som følge av samlivsbruddet.

Særeie

Har partene fullstendig særeie er det ikke noe felleseie som skal deles. Hver part skal beholde det vedkommende eier. Men selv der det er avtalt særeie kan det oppstå uenighet. Det kan oppstå spørsmål om delingen av eiendeler i sameie, og det kan være uenighet om bruksrett til felles bolig eller om tolkningen av avtalene ektefellene har inngått med hverandre. For ektefeller med fullstendig særeie er det en frist på 2 år, regnet fra ekteskapets opphør for å begjære offentlig skifte.

Til deg som begjærer offentlig skifte:

Hva skal en begjæring om offentlig skifte inneholde?

  • navn, adresse, fødselsdato (helst fødselsnummer) for begge
  • opplysninger om siste felles adresse

  • kopi av separasjons- eller skilsmissebevilling (eller dom)

  • opplysninger om avtaler, ektepakter og annet

  • oversikt over aktiva og passiva dere hadde ved skjæringstidspunktet

    (kontoutskrifter og selvangivelser for forrige år), som vanligvis er det tidspunktet dere flyttet fra hverandre

  • om dere var samboere eller ektefeller med fullstendig særeie, må dere være enige om at fordelingen mellom dere skal løses ved et offentlig skifte. Begjæring om offentlig skifte må derfor enten være undertegnet av begge eller det må være vedlagt et dokument hvor den andre samtykker i at det åpnes offentlig skifte

Hva koster det å begjære offentlig skifte?

Du må betale rettsgebyr på kr 2 398 før det forberedende møtet holdes.

Hvis dere ikke kommer til enighet i møtet, og du ønsker at det skal åpnes offentlig skifte, må du betale kr 10 191 til sikkerhet for omkostningene ved skiftet.

Når offentlig skifte åpnes uten meklingsmøte, må du betale kr 12 589.

Gebyret halveres til 6 294 kr hvis boet tilbakeleveres partene.

Verdt å merke seg

Hvis det allerede foreligger en avtale om deling, kan du ikke begjære offentlig skifte. Det kan heller ikke begjæres offentlig skifte dersom det gjelder gjennomføringen eller fullbyrdelsen av en avtale om skifte.

 

 

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER