Stønadsordninger til enslige forsørgere

Stønadsordninger til enslige forsørgere

Enslig mor eller far, hvilke rettigheter har jeg til økonomisk støtte?

Stønad til enslig mor/far skal sikre inntekt for de som har aleneomsorg for barn og bidra til at de kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid.

Aleneforeldre har visse rettigheter til en rekke støtteordninger. Din inntekt, sivile status og barnets alder er avgjørende for hvilke ordninger du har krav på.

Hvem kan få stønad til enslig mor eller far?

Du må fylle vilkårene under for å ha rett til stønad som enslig mor eller far:

 • Du og barnet må ha vært medlem av folketrygden de tre siste årene.

 • Du og barnet må oppholde dere i Norge.

 • Du må være ugift, skilt eller separert.

 • Du må være alene om omsorgen for barnet.

 • Du må ikke ha et forhold til den andre av barnets foreldre som kan bety at du ikke er enslig mor eller far.

 • Du må ikke ha samboer.

 • Du anses ikke som enslig mor eller far hvis du mottar, eller tidligere har mottatt stønad, til enslig mor eller far og får et nytt barn med samme partner.

Det kan gis unntak fra noen av vilkårene, kontakt NAV for mer informasjon.

Som aleneforsørger har du visse rettigheter til økonomisk støtte fra NAV:

 • Overgangsstønad
  dersom du ikke har mulighet til å forsørge deg selv pga omsorg for barnet. Overgangsstønad er en sikring av inntekt i en tidsbegrenset periode.
 • Stønad til barnetilsyn
  for å dekke deler av kostnader til barnetilsyn på grunn av arbeid, utdanning eller når du er jobbsøkende. Dette er en skattefri ytelse som gis som tilskudd til dekning av utgifter til barnehage, SFO, dagmamma osv.
 • Tilleggsstønad og evt. stønad til skolepenger / utdanningsstønad
  ulike tilskudd når du er i utdanning eller søker jobb. Du kan få utdanningsstønad dersom du trenger utdanning for å bli i stand til å forsørge deg selv ved eget arbeid, hvis du er registrert hos NAV som reell arbeidssøker, eller hvis du må flytte for å komme i arbeid. Dette er en skattefri ytelse.
I tillegg kan du også ha rett på:

Du kan også ha rett til andre stønader når du er alene med barn

 • Utvidet barnetrygd
  Som aleneforsørger får du barnetrygd for 1 barn ekstra, dvs for ett barn mer enn du faktisk bor sammen med.
 • Ekstra småbarnstillegg i barnetrygden
  Et tillegg til barnetrygden for enslige forsørgere som har barn mellom 0-3 år, og som mottar utvidet barnetrygd og full overgangsstønad. Det gis bare ett tillegg per enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0 - 3 år vedkom­mende faktisk forsørger.
 • Kontantstøtte
  Du kan få kontantstøtte hvis du har barn mellom 1 og 2 år som ikke går i barnehage med offentlig tilskudd.
 • Barnebidrag
  Betaling av den foreldre barnet ikke bor hos.

Se veiviseren for stønader her...

Er det andre muligheter til økonomisk støtte?

Som enslig forsørger kan du i visse tilfeller ha rett til bostøtte. Dersom du har akutte økonomiske problemer kan du søke om sosialstønad.

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER