Skilsmissen - trinn for trinn

Skilsmissen - hvordan gå frem trinn for trinn

Hvordan gå frem når skilsmisse er bestemt?

Hvem kan søke om skilsmisse?

Ektefeller som ikke ønsker å fortsette samlivet, kan søke om separasjon. Du kan søke alene, eller dere kan begge søke i felleskap. Det kreves ingen begrunnelse for å få separasjon.

Skal du sende inn ein søknad om separasjon eller skilsmisse og er usikker på saksgangen? Her gir vi deg en kortfattet oversikt.

Skilsmissen steg for steg


 1. Har dere felles barn under 16 år? Da må dere til påkrevd mekling før dere søker separasjon.  

 2. Søk om separasjon hos Statsforvateren (tidl. kalt fylkesmannen) i ditt bostedsfylke: klikk her for søknadsskjema...

 3. Se nedenfor for praktiske og økonomiske tips å gjøre seg når separasjon er bestemt

 4. Etter separasjonsperioden (1 eller 2 år avhengig av metode) er over, kan du søke skilsmisse: klikk her for søknadsskjema

Nedenfor har vi uttdypet stegene samtidig som vi har lagt inn noe praktisk informasjon og tips som kan være greie å huske på.  

1. Meklingsmøte - avtale om barna

Har dere felles barn under 16 år, er mekling påkrevd dersom du/dere søker om separasjon. Har dere ikke barn sammen, er ikke meklingsmøte pålagt. 

Mekling er en offentlig ordning som tilbys ved samlivsbrudd. Hensikten med mekling er at dere som foreldre skal komme frem til en avtale om foreldreansvarsamvær og hvor barnet skal bo fast. Det er obligatorisk for foreldre med barn u/16 år med 1 times mekling. 

Når meklingen er gjennomført, vil du/dere få en meklingsattest som er gyldig i 6 måneder. Meklingsattesten skal vedlegges søknaden om separasjon. Hvis en av partene ikke møter får vedkommende ikke meklingsattest.

Du kan finne og bestille meklingsmøte på ditt nærmeste familievernkontor, eller du kan bruke en offentlig godkjent mekler, feks en ansatt på et sosialkontor, advokat, prest eller andre med helse – og sosialfaglig bakgrunn.

2. Separasjon

Det første steget ditt er å søke om separasjon fra statsforvalteren.

Du kan separere deg på to måter:
 1. Ved å fylle ut søkeknad om separasjon (mest vanlig)
 2. Via samlivsbrudd (med samlivsbrudd forstås at man flytter fra hverandre uten noen søknad)

Men her finnes noen unntak fra regelen:

Du trenger ikke søke om separasjon før du tar ut skilsmisse hvis:

 • du og ektefellen har allerede bodd fra hverandre på forskjellig adresse i 2 år (må ha dokumentasjon på dette) og er enige om at dette er et samlivsbrudd 
 • du har blitt tvunget inn i et ekteskap
 • ektefellen har truet, mishandlet eller forsøkt å drepe deg/barna
 • ektefellen har giftet seg med noen andre mens dere fremdeles var gift

Så lenge dere er separerte er dere fortsatt gift. Flytter du sammen med ektefellen din igjen, faller separasjonen automatisk bort.

Kort om saksgangen hos Statsforvalteren (fylkesmannen)

Søknad fra begge ektefellene

Hvis søknaden kommer fra begge ektefellane og oppfyller kravene gir statsforvaltaren separasjon- eller skilsmisseløyve og avslutter saken.

Mangler det informasjon eller noe er uriktig så får søkeren beskjed om dette med frist til å rette opp manglene. Hvis fristen for å rette opp ikke overholdes, kan søknaden bli avvist. 

Søknad fra den ene ektefellen

Ved mottak av søknad fra den ene ektefellen, sender Statsforvalteren kopi av søknaden til den andre ektefellen. Her legges ved et dokument de ber ektefellen signere dersom parten ønsker å delta i søknaden.

Sålenge kravene til søknaden er oppfylt har ektefellen krav på separasjon eller skilsmisse selv om den andre ektefellen ikke er enig eller medvirker til søknaden. I slike tilfeller sørger Statsforvaltaren at saken blir kjent for den andre ektefellen ved å sende et forkynningsbrev. I brevet bes den andre ektefellen om å signere for å bekrefte at brevet er mottatt. Dersom Statsforvalteren ikke mottar noe svar, ber de Namsfogden om hjelp til å gjøre saken kjent for ektefellen.

I tilfeller hvor  ektefellen evt. oppholder seg i utlandet involveres myndighetene i det aktuelle landet, og de får i oppgave å gjøre saken kjent for ektefellen, noe som kan være en tidskrevende prosess. 

Ektefelle med ukjent adresse

Hvis ektefellen har ukjent adresse blir saken utlyst i "Norsk lysingsblad" før separasjon- eller skilsmisseløyve blir gitt. Dette for å gjøre saken kjent for den andre ektefellen i de tilfellene det ikke foreligger noen kjent adresse.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden i en separasjon- eller skilsmissesak kan variere fra et par uker til opp mot et år hvis saken må forkynnes for den andre ektefellen i utlandet.

Separasjons- og skilsmisseløyve

Når alle forutsetninger er oppfylt og evt. klagefrist har gått ut, sendes det ut en separasjon- eller skilsmisseløyve. Denne mottar du i postkassen eller i din digitale postkasse hvis du har det.

 

3. Praktiske og økonomiske ting

3a) Bolig- og bosituasjonen

Finn ut hva dere vil gjøre med bolig og bosituasjonen 

Husk å send nytt skjøte til statens kartverk hvis en av dere kjøper ut den andre fra felles bolig. Både ektefeller og samboere slipper dokumentavgift ved separasjon.

Gjennomfør deling av boet 

Da får begge avklart sin økonomiske situasjon og får frigjort kapital til evt. nytt boligkjøp. Da unngår man også at oppgjøret blir påvirket av nye låneopptak og nye forbruk, slik at dere må rekonstruere hvordan den økonomiske situasjonen egentlig var ved separasjonstidspunktet. Utgangspunktet for deling av formuen er at man har hatt felleseie eller særeie. Det er også en del verdier som kan holdes utenfor delingen, såkalte skjevdelingsmidler. Dette kan du lese mer om i artikkelen Formuesfordeling.

Skjæringstidspunktet er et viktig poeng å merke seg. Dette er for ektefeller datoen da fylkesmannen mottar separasjonssøknaden, eller datoen når en av partene flytter ut.

Det er den formuen og gjelden dere har på skjæringstidspunktet som danner utgangspunktet for delingen, verdsettelsen av formuen og størrelsen på formuemassen.

Skjæringstidspunktet markerer dermed skillet mellom deres felles og separate økonomi. Det du skaffer deg etter skjøringstidspunktet beholder du selv. Det samme gjelder hvis du pådrar deg gjeld og andre utgifter. Unntaket vil være hvis man avtaler noe annet, eller det gjelder kostnader på felles bolig.

3b) Kjøretøy

Husk at ved omregistrering av kjøretøy (hvis en av partene skal overta bilen), så slipper dere omregistreringsavgift hvis dere sender med separasjonsattesten.

3c) Gi beskjed til skatteetaten

Husk å sjekke skattekortet. Har du fått mer eller mindre gjeld eller inntektene har endret seg, må du kanskje endre skattekortet. Se mer informasjon om bl.a. fradagposter hos skatteetaten.no

Fra og med inntektsåret 2018 vil alle skattytere skattlegges i skatteklasse 1, dette gjelder også enslige forsørgere.

3d) Meld flytting

hvis du flytter.  

3e) Søk barnetrygd

Den av foreldrene som barna skal bo hos, har rett på en ekstra barnetrygd og eventuelt andre ytelser for enslige forsørgere. Meld fra til nærmeste NAV-kontor. Husk å sende med flytteattest og meklingsattest.

4. Den endelige skilsmissen

Etter at separasjonstiden er over, kan du søke om skilsmisse på følgende grunnlag:

 1. Når dere har vært formelt separert i minst ett år. Partene må selv søke om skilsmisse.
 2. Når paret har levd atskilt på forskjellig adresse i to år uten formelt sett å ha vært separert ved bevilling eller dom. 

 Her kan du laste ned søknad om skilsmisse eller sende en digital søknad. 

Når fylkesmannen har mottatt søknaden, kan partene innkalles til et personlig møte hvis fylkesmannen mener det er hensiktsmessig. Fylkesmannen skal i alle saker der det er mulig, innhente bekreftelse på at paret har levd atskilt i separasjonstiden og ikke gjenopptatt samlivet. Hvis vilkåret for skilsmisse er oppfylt, kan fylkesmannen gi skilsmissebevilling.

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER