Påkrevd mekling hvis felles barn under 16 år

Påkrevd mekling hvis felles barn under 16 år

Mekling er pålagt både med hjemmel i ekteskapsloven og i barneloven.

Mekling er en offentlig ordning som tilbys ved samlivsbrudd. Hensikten med mekling er at dere som foreldre skal komme frem til en avtale om foreldreansvarsamvær og hvor barnet skal bo fast.  

Disse må til 1 times obligatorisk mekling:

  • alle foreldre (ektefelle og samboere) med felles barn under 16 år og som søker separasjon og samlivsbrudd
  • foreldre som skal bringe sak inn for domstolen om foreldreansvar, hvor barnet skal bo og samvær, etter barneloven.

Formålet med meklingen

Målet med mekling er å få foreldrene til å komme frem til en god samværsavtale for felles barn:

Avtalen bør være skriftlig, og skal ta hensyn til hva som er best for barna. Mekleren skal hjelpe foreldrene med å lage en slik avtale.

Husk at selv om dere får hjelp av mekler til å diskutere problemer og lage en avtale, er det dere foreldre som bestemmer hvordan dere vil ordne det for barna deres.

Det er dere som vet hvilke løsninger som vil fungere, og det er dere som har ansvaret for den avtalen dere inngår. Mekleren har ingen makt eller myndighet over selve resultatet/avtalen. Foreldrene har full rett til å godta eller forkaste forslag til en avtale.

Meklingen og meklingsattest

Den første meklingstimen er obligatorisk. Det betyr at dere har plikt til å møte, og dere skal møte sammen og samtidig til meklingstimen(e). Dere må gjennomføre hele timen for å oppfylle møteplikten. 

Etter denne timen skriver mekleren ut en meklingsattest. Attesten er gyldig i 6 måneder, og skal legges ved søknaden om separasjon sammen med de andre dokumentene som kreves.

Det kan tilbys inntil 7 timers gratis mekling. Dersom foreldrene ikke blir enige i første møte, oppfordres de til videre mekling dersom mekleren tror dette vil føre til en avtale.

Mekling er også nødvendig for å få utvidet barnetrygd.

Meklingsattesten er også nødvendig for å få reist en sak for domstolen. Den part som ikke møter til mekling får ikke meklingsattest.  

Hvem utfører mekling og hvor foregår den?

Meklingen foregår på et av Bufdirs familievernkontorer eller hos en ekstern mekler. 

Ta kontakt med ditt lokale familievernkontorer for å bestille time...

I tillegg finnes det godkjente meklere utenfor familievernet, se liste over godkjente meglere fra hele landet...

Alle meklere skal ha kunnskaper om problemer som kan oppstå i forbindelse med skilsmissen, barns reaksjoner på separasjon og om juridiske forhold rundt separasjon og skilsmisse.

Mekleren har taushetsplikt om det han får kjennskap til under meklingen. Hvis mekleren får mistanke om grov omsorgssvikt eller barnemishandling, har han likevel opplysningsplikt til barnevernet. Dette følger av ekteskapsloven § 26 og § 26 a.

Fritak / unntak fra mekling

Det er ikke nødvendig å møte til mekling når det kreves skilsmisse pga overgrep. Det samme gjelder hvis ekteskapet oppløses fordi det er inngått mellom nære slektninger, pga bigami eller når vergen reiser oppløsningssak.

Det finnes situasjoner hvor det ikke gis fritak, men hvor mekling best håndteres annerledes:
  • I noen tilfeller, for eksempel i saker med vold, er det mulig å søke om separat mekling, slik at dere møter på hvert deres tidspunkt. 
  • Bor en eller begge av dere i utlandet, kan dette gi grunnlag for å fritas for mekling.
  • Har dere svært lang reisevei, er det mulig å søke om telefonmekling.

Søknad om fritak for mekling rettes til Bufetats regionkontorer. Det er mekler som tar stilling til søknad om telefonmekling og separat mekling.

 

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER