Mekling er pålagt både med hjemmel i ekteskapsloven og i barneloven.

Disse må til obligatorisk mekling:

  • ektefeller som skiller lag og som har felles barn under 16 år.
  • samboere som skiller lag og som har felles barn under 16 år må møte til mekling jamfør barnelovens §51. Mekling er nødvendig blant annet for å få utvidet barnetrygd.
  • foreldre som skal bringe sak inn for domstolen om foreldreansvar, hvor barnet skal bo og samvær, etter barneloven.

Ekteskapsloven sier at alle som er gift og har barn under 16 år sammen, må ha gyldig meklingsattest før Fylkesmannen innvilger separasjon. Barneloven sier at før en sak om foreldreansvar, fast bosted eller samværsrett kan bringes inn for domstolen må foreldrene møte til mekling.

Formålet med meklingen

Målet med mekling er å få foreldrene til å komme frem til en avtale om:

  • foreldreansvar
  • hvor barna skal bo fast
  • samvær

Avtalen bør være skriftlig, og skal ta hensyn til hva som er best for barna. Mekleren skal hjelpe foreldrene med å lage en slik avtale.

Husk at selv om dere får hjelp av mekler til å diskutere problemer og lage en avtale, er det dere foreldre som bestemmer hvordan dere skal ordne det for barna deres. Det er dere som vet hvilke løsninger som vil fungere, og det er dere som har ansvaret for den avtalen dere inngår. Mekleren har ingen makt eller myndighet over selve resultatet/avtalen. Foreldrene har full rett til å godta eller forkaste forslag til en avtale.

Meklingen og meklingsattest

Det kan tilbys inntil syv timers gratis mekling. Dersom foreldrene ikke blir enige i første møte, oppfordres de til videre mekling dersom mekleren tror dette vil føre til en avtale.

Første meklingstime er obligatorisk. Etter denne timen skriver mekleren ut en meklingsattest. Denne legges ved søknaden om separasjon sammen med de andre dokumentene som kreves. Samboere må legge frem attesten for å få utvidet barnetrygd fra NAV. Meklingsattesten er også nødvendig for å få reist en sak for domstolen. Den part som ikke møter til mekling får ikke meklingsattest.  Attesten er gyldig i 6 måneder.

Hvem utfører mekling?

Alle familievernkontorer tilbyr mekling. I tillegg finnes det godkjente meklere utenfor familievernet.

Alle meklere skal ha kunnskaper om problemer som kan oppstå i forbindelse med skilsmissen, barns reaksjoner på separasjon og om juridiske forhold rundt separasjon og skilsmisse.

Mekleren har taushetsplikt om det han får kjennskap til under meklingen. Hvis mekleren får mistanke om grov omsorgssvikt eller barnemishandling, har han likevel opplysningsplikt til barnevernet. Dette følger av ekteskapsloven § 26 og § 26 a.

Unntak fra mekling

Det er ikke nødvendig å møte til mekling når det kreves skilsmisse pga overgrep. Det samme gjelder hvis ekteskapet oppløses fordi det er inngått mellom nære slektninger, pga bigami eller når vergen reiser oppløsningssak.

 

 

Go to top