Meningen med separasjonen er at ektefellene skal bo fra hverandre i en periode før de får innvilget skilsmisse.

Separasjon betyr atskillelse. Denne tiden skal partene bruke til å tenke igjennom beslutningen om å oppløse ekteskapet: Er den endelig? Ektefellene får samtidig anledning til å prøve seg hver for seg. Separasjonstiden skal motvirke forhastede beslutninger om skilsmisse.

Du kan separere deg på to måter

  1. Ved å fylle ut søkeknad om separasjon (mest vanlig)
    • Begjæringen må underskrives av begge ektefellene, men den enes underskrift er tilstrekkelig når den andre ikke ønsker separasjon
  2. Via samlivsbrudd (med samlivsbrudd forstås at man flytter fra hverandre uten noen søknad)

Men her finnes noen unntak fra regelen:

Du trenger ikke søke om separasjon før du tar ut skilsmisse hvis:

  • du og ektefellen har allerede bodd fra hverandre på forskjellig adresse i 2 år (må ha dokumentasjon på dette) og er enige om at dette er et samlivsbrudd 
  • du har blitt tvunget inn i et ekteskap
  • ektefellen har truet, mishandlet eller forsøkt å drepe deg/barna
  • ektefellen har giftet seg med noen andre mens dere fremdeles var gift

Brudd på separasjonen

Dere kan naturligvis når som helst gjenoppta samlivet ved å flytte sammen igjen. Separasjonen faller i disse tilfellene automatisk bort. Skulle dere senere likevel ønske skilsmisse, må man søke fylkesmannen om ny separasjon. Tilbringer dere begrenset tid (f eks ferier) sammen pga barna, vil ikke dette føre til brudd på separasjonen.

Virkningen av separasjon

I separasjonstiden er dere fortsatt formelt gift, og det er derfor ikke mulig å gifte seg igjen på nytt i denne perioden.

Skjæringstidspunktet er et viktig poeng å merke seg. Dette er for ektefeller datoen da fylkesmannen mottar separasjonssøknaden, eller datoen når en av partene flytter ut.

Det er den formuen og gjelden dere har på skjæringstidspunktet som danner utgangspunktet for delingen, verdsettelsen av formuen og størrelsen på formuemassen.

Skjæringstidspunktet markerer dermed skillet mellom deres felles og separate økonomi. Det du skaffer deg etter skjøringstidspunktet beholder du selv. Det samme gjelder hvis du pådrar deg gjeld og andre utgifter. Unntaket vil være hvis man avtaler noe annet, eller det gjelder kostnader på felles bolig.

Bor barna hos deg, så har du rett på utvidede støtteordninger/trygdeytelser. Både ved separasjon og skilsmisse kan man kreve sine eventuelle økonomiske rettigheter; utvidet barnetrygd, overgangsstønad, barnebidrag, ektefellebidrag, ektefellepensjon og rett til å holde arv eller nye erverv utenfor delingen.

Go to top