Bekreftelse av skilsmissen og evt klagerett

Bekreftelse av skilsmissen og evt klagerett

Bekreftelse av skilsmissen, og evt. klagerett.

Etter gjennomført separasjonstid og søknad om skilsmisse vil fylkesmannens fatte vedtak om skilsmisse som forkynnes for partene. Dvs at partene får beskjed om vedtaket på en formell og omstendelig måte.

Når ekteskapet er oppløst ved skilsmisse, og bevillingen er endelig, kan en fraskilt inngå nytt ekteskap. Er skilsmisse gitt ved dom, må dommen være rettskraftig, dvs at ankefristen har gått ut og dommen ikke lenger kan ankes.

Øvrige virkninger av skilsmissen inntrer allerede den dagen bevilling blir gitt av fylkesmannen eller dom blir avsagt av domstolen. Har skilsmisse funnet sted uten at partene først har vært separert, får skilsmissen også de rettsvirkninger som ellers ble utløst ved separasjon.

Klage på vedtak

Det gis en klagefrist på tre uker fra forkynnelsen. Det er først når klagefristen har gått ut, at det kan utferdiges endelig bevilling for skilsmisse.

Klagen sender du til fylkesmannen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Før klagen sendes dit, skal Fylkesmannen vurdere om det er grunn til å endre det. 

Frafalle retten til å klage på vedtak

Partene kan på forhånd si fra seg retten til å klage på vedtaket. For å frafalle klageretten må du krysse "ja" på søknadsskjemaet. Å frafalle retten til å klage betyr at vedtaket om separasjon eller skilsmisse får virkning fra den dagen fylkesmannen har vedtatt å innvilge separasjon eller skilsmisse, og bevillingen blir sendt ut.

 

Kilder og aktuelle lenker:

Bufetat - klage på vedtak

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER