Du kan få skilsmisse når du har vært separert i minst ett år, eller når du kan bevise at samlivet har vært brutt i minst to år.

Skilsmisse

Etter at separasjonstiden er over, kan du søke om skilsmisse på følgende grunnlag:

  1. Når paret har vært formelt separert i minst ett år. Partene må selv søke om skilsmisse. Dette kan gjøres via skjemaet "Søknad om skilsmisse etter separasjon".
  2. Når paret har levd atskilt på forskjellig adresse i to år uten formelt sett å ha vært separert ved bevilling eller dom. Søknad kan gjøres via skjemaet "Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd".

    Ønsker den ene parten skilsmisse etter at hun/han har bodd fra hverandre i to år, og den andre parten påstår at dere tvert imot har bodd sammen i lengre perioder etter samlivsbruddet, må skilsmissesaken behandles av domstolen. Hvis begge er enige om at de har bodd fra hverandre i den toårs-perioden som loven krever, skal dere sende skilsmissesøknaden til Fylkesmannen.

Når Fylkesmannen har mottatt søknaden, kan partene innkalles til et personlig møte hvis Fylkesmannen mener det er hensiktsmessig. Fylkesmannen skal i alle saker der det er mulig, innhente bekreftelse på at paret har levd atskilt i separasjonstiden og ikke gjenopptatt samlivet. Hvis vilkåret for skilsmisse er oppfylt, kan Fylkesmannen gi skilsmissebevilling.

Skilsmisse pga overgrep

Har du eller barna vært utsatt for overgrep fra ektefellen, skal skilsmissesak reises for domstolen. Du trenger ikke en forutgående separasjonsbevilling i slike tilfeller. Det er heller ikke krav om mekling i situasjoner ved alvorlige overgrep.

Skilsmisse pga ekteskap mellom nære slektninger

Viser det seg at ektefellene er foreldre og barn, eller søsken eller halvsøsken, kan de kreve ekteskapet oppløst. Ønsker ingen av ektefellene å reise sak om dette, skal Fylkesmannen reise sak for å oppløse ekteskapet. Disse sakene skal behandles av domstolen.

Skilsmisse pga bigami

En person kan kreve skilsmisse uten først å ha vært separert, hvis ektefellen har giftet seg med tredjepart uten å ha blitt skilt fra sin opprinnelige ektefelle. Kravet om skilsmisse må isåfall rettes til domstolen.

Kilder og aktuelle lenker:
Fylkesmannen - separasjon og skilsmisse  
Go to top