Stønadsordninger til enslige forsørgere

Stønadsordninger til enslige forsørgere

Enslig mor eller far, hvilke rettigheter har jeg til økonomisk støtte?

Stønad til enslig mor/far skal sikre inntekt for de som har aleneomsorg for barn og bidra til at de kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid. Aleneforeldre har visse rettigheter til en rekke støtteordninger. Din inntekt, sivile status og barnets alder er avgjørende for hvilke ordninger du har krav på.

Du må fylle vilkårene under for å ha rett til stønad som enslig mor eller far:
 • Du og barnet må ha vært medlem av folketrygden de tre siste årene.
 • Du og barnet må oppholde dere i Norge.
 • Du må være ugift, skilt eller separert.
 • Du må være alene om omsorgen for barnet.
 • Du må ikke ha et forhold til den andre av barnets foreldre som kan bety at du ikke er enslig mor eller far.
 • Du må ikke ha samboer.
 • Du anses ikke som enslig mor eller far hvis du mottar, eller tidligere har mottatt stønad, til enslig mor eller far og får et nytt barn med samme partner.

Det kan gis unntak fra noen av vilkårene. Les mer om regelverket og vilkårene for stønad til enslig mor eller far, eller kontakt NAV for mer informasjon.

Som aleneforsørger har du visse rettigheter til økonomisk støtte fra NAV:

 • Overgangsstønad
  er en livsoppholdsytelse og gis uten krav om aktivitet fram til yngste barn fyller ett år. Når barnet har fylt ett år stilles det som hovedregel krav om at du er i arbeid, i utdanning eller er registrert hos NAV som arbeidssøker. Halvparten av vanlig arbeidstid eller halv studieprogresjon tilfredsstiller aktivitetskravet. Det er mulig å motta både overgangsstønad og arbeidsinntekt inntil et visst nivå.
 • Stønad til barnetilsyn
  Du kan få stønad for å dekke kostnader knyttet til barnetilsyn i forbindelse med arbeid, utdanning eller når du er jobbsøkende. Dette er en skattefri ytelse som gis som tilskudd til dekning av utgifter til barnehage, SFO, dagmamma osv.
 • Tilleggsstønad og evt. stønad til skolepenger / utdanningsstønad
  Du kan få utdanningsstønad dersom du trenger utdanning for å bli i stand til å forsørge deg selv ved eget arbeid. Du kan få tilleggsstønader hvis du er registrert hos NAV som reell arbeidssøker, eller hvis du må flytte for å komme i arbeid. Dette er en skattefri ytelse.

I tillegg kan du også ha rett på:
 • Utvidet barnetrygd
  Som aleneforsørger får du barnetrygd for 1 barn ekstra, dvs for ett barn mer enn du faktisk bor sammen med.
 • Ekstra småbarnstillegg i barnetrygden
  Et tillegg til barnetrygden for enslige forsørgere som har barn mellom 0-3 år, og som mottar utvidet barnetrygd og full overgangsstønad. Det gis bare ett tillegg per enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0 - 3 år vedkom­mende faktisk forsørger.
 • Kontantstøtte
  Du kan få kontantstøtte hvis du har barn mellom 1 og 2 år som ikke går i barnehage med offentlig tilskudd.
 • Barnebidrag (av den foreldre barnet ikke bor hos)

Du bør sette deg inn i vilkårene i beskrivelsene av hver enkelt ytelse slik at du får sjekket hvilke rettigheter og plikter du har.

Er det andre muligheter til økonomisk støtte?

Som enslig forsørger kan du i visse tilfeller ha rett til bostøtte. Dersom du har akutte økonomiske problemer kan du søke om sosialstønad.

 

Logg inn for å kommentere
Gå til toppen