Separasjon & skilsmisse

Skilsmisse

Skilsmisse

Etter at separasjonstiden er over, kan du søke om skilsmisse.

Du kan søke om skilsmisse:

  1. Når dere har vært formelt separert i minst ett år.

    Partene må selv søke om skilsmisse. Dette kan gjøres online eller via skjemaet "Søknad om skilsmisse etter separasjon".

  2. Når du har bodd separat fra ektefellen din i 2 år, uavhengig om dere har vært separert eller ikke.

    Det er nødvendig med dokumentasjon på at dere har bodd fra hverandre i 2 år. Er det uenighet om bosituasjonen hvor f.eks. den andre parten påstår at dere har bodd sammen i lengre perioder etter samlivsbruddet, må skilsmissesaken behandles av domstolen.

    Hvis begge er enige om at de har bodd fra hverandre i den toårs-perioden som loven krever, kan dere sende skilsmissesøknaden til Fylkesmannen. Søknad om skilsmisse kan gjøres online eller via skjemaet "Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd".


Når Fylkesmannen har mottatt søknaden, kan partene innkalles til et personlig møte hvis Fylkesmannen mener det er hensiktsmessig. Fylkesmannen skal i alle saker der det er mulig, innhente bekreftelse på at paret har levd atskilt i separasjonstiden og ikke gjenopptatt samlivet. Hvis vilkåret for skilsmisse er oppfylt, kan Fylkesmannen gi skilsmissebevilling.

Dere trenger ikke være enige om at dere skal skilles, noe som betyr at du kan søke om skilsmisse selv om ektefellen din ikke ønsker å skille seg fra deg. Det er heller ikke nødvendig at dere er enige om deling av formue, barnebidrag osv. for å få innvilget skilsmisse.

Disse dokumentene trenger du sende med for å få søke og få innvilget skilsmissen:

Du eller ektefellen din sender inn søknad om skilsmisse til fylkesmannen. Du finner søknader for papir og online ved å følge denne linken.

Etter gjennomført separasjonstid og søknad om skilsmisse vil fylkesmannens fatte vedtak om skilsmisse som forkynnes for partene. 

Det gis en klagefrist på tre uker fra forkynnelsen. Det er først når klagefristen har gått ut, at det kan utferdiges endelig bevilling for skilsmisse. En bevilling er en tillatelse til å bli skilt. Når du mottar dokumentet «Skilsmissebevilling» fra Fylkesmannen, er dette et bevis på at du og din ektefelle er skilt.

Les mer om bekreftelse/bevilling av sklismissen og klagefrist her...

Skilsmisse pga overgrep

Har du eller barna vært utsatt for overgrep fra ektefellen, skal skilsmissesak reises for domstolen. Du trenger ikke en forutgående separasjonsbevilling i slike tilfeller. Det er heller ikke krav om mekling i situasjoner ved alvorlige overgrep.

Skilsmisse pga ekteskap mellom nære slektninger

Viser det seg at ektefellene er foreldre og barn, eller søsken eller halvsøsken, kan de kreve ekteskapet oppløst. Ønsker ingen av ektefellene å reise sak om dette, skal Fylkesmannen reise sak for å oppløse ekteskapet. Disse sakene skal behandles av domstolen.

Skilsmisse pga bigami

En person kan kreve skilsmisse uten først å ha vært separert, hvis ektefellen har giftet seg med tredjepart uten å ha blitt skilt fra sin opprinnelige ektefelle. Kravet om skilsmisse må isåfall rettes til domstolen.

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER