Separasjon & skilsmisse

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål ang. separasjon og skilsmisse

Separasjon & skilsmisse

Hva må man gjøre for å skille seg?

Da må du først søke om SEPARASJON digitalt eller på papir hos Statsforvaltaren (Fylkesmannen) i det fylket dere sist bodde sammen.

Men hvis du og ektefellen allerede har avsluttet samlivet og bodd fra hverandre i 2 år, så kan du kreve skilsmisse direkte uten å ha fått separasjonsbevilling av Statsforvalteren. 

Kan man bo sammen når man er separert?

En separasjon mister sin rettsvirkning hvis ektefellene gjenopptar samlivet, dvs hvis dere permanent flytter sammen igjen. Hvis separasjonen blir opphørt av ektefellene skal melding om opphør av separasjon sendes til Skatteetaten.

Det betyr ikke at man ikke kan bo sammen under en separasjon overhodet. Dere kan f.eks. ikke bo på egne soverom i hver deres etasje i samme hus. Det kreves to atskilte boenheter, som for eksempel dersom dere bor i hver sin leilighet i samme hus.

Hvor lenge kan man bo sammen i separasjonstiden?

Dere må flytte fra hverandre innen rimelig tid etter at separasjonsbevillingen er gitt, og bo fra hverandre minst ett år fra det tidspunktet.

Kan jeg trekke separasjon?

En separasjon kan oppheves eller trekkes tilbake. Ved å ta opp igjen samlivet mister separasjonen sin rettsvirkning. Dette gjelder bare hvis partene permanent flytter sammen igjen. 

Kan man få skilsmisse uten separasjon?

Skilsmisse kan også kreves uten at dere har fått separasjonsbevilling av Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen). For at dette skal gjelde må samlivet ha vært avsluttet i to år, og dere må ha bodd fra hverandre i hele denne tiden. Dere må også ha vært gjennom mekling på familievernkontoret hvis dere har felles barn under 16 år.

Hva er skilsmissebevilling?

En bevilling er en tillatelse til å bli skilt. Når du mottar dokumentet «Skilsmissebevilling» fra Statsforvalteren er dette et bevis på at du og din ektefelle er skilt.

Hvor lang tid tar søknad om skilsmisse?

Det anslås at en søknad om skilsmisse hvor begge parter er enige og har undertegnet gjerne tar noen uker.

Hvordan signere Skilsmissepapirer?

Det normale er at begge skriver under på et skjema som heter "Søknad om skilsmisse etter separasjon".

Kan man nekte skilsmisse?

Hvis ektefellen nekter å skrive under søknaden om separasjon eller skilsmisse kan du søke alene. Statsforvalteren kontakter da den ektefellen som ikke har signert søknadsskjemaet og ber om underskrift. 

Skilsmisse med barn under 16 år

Må vi til mekling hvis vi har felles barn?

Hvis dere har felles barn under 16 år så er det lovpålagt med mekling før du kan ta ut separasjon

Hva er meklingsattest?

Meklingsattest utstedes av mekler etter første time. I meklingsattesten skal det fremgå hvem som har vært mekler, dato for når meklingen er gjennomført, samt hvem som er møtt til mekling. 

Det er ikke et vilkår for å utstede attest at foreldrene er kommet fram til en avtale om barnet/barna. Det skal alltid skrives ut attest. Attesten er gyldig i 6 måneder. Totalt kan det tilbys syv timer gratis mekling.

Hvis en part ikke møter til mekling?

Dersom den ene av foreldrene ikke møter opp, skal hun eller han ikke få meklingsattest. Ved separat mekling utstedes meklingsattest til den av foreldrene som stilte opp. 

Hvor og hvordan bestille tid til  mekling?

Ta kontakt med familievernkontoret i fylket eller en ekstern mekler for å begjære mekling. Mekleren innkaller begge til en meklingstime innen tre uker. Alle tjenester ved familievernkontoret er gratis. Dette gjelder også meklingstimer hos eksterne meklere.

Hvor sende meklingsattest?

Når du har vært til mekling får du en meklingsattest. Denne skal i utgangspunktet ikke sendes noe sted, men dersom du ønsker å gå til tingretten med saken din så skal meklingsattesten legges ved stevningen som sendes til tingretten.

Økonomi og deling

Hva har jeg krav på ved skilsmisse / hvordan dele verdier ?

Ekteskapslovens utgangspunkt er felleseie. Felleseie betyr at ektefellene ved skilsmisse skal dele sin samlede formue og gjeld likt mellom seg. Dette betyr i praksis at innestående på konti, innbo og løsøre, verdier i utlandet, aksjer, fondssparing mm. skal deles. Man må se på alt som en ektefelle eier og så må ektefellen dele halvparten av verdien av dette med den andre. Delingen kan skje når det gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse.

Men selv om felleseie er utgangspunktet så er det mange flere regler og hensyn som også gjelder, som eksempel særeie, skjevdeling, ting i sameie mm. 

Les mer utfyllende forklaring på formuesfordeling her...

Hvem eier boligen ved skilsmisse?

Hovedregelen er at hver av ektefellene har rett til å beholde eiendeler som bolig, andre eiendeler og rettigheter som han eller hun eier fullt ut eller eier i det vesentlige. En ektefelle kan kreve å overta bolig som ektefellene eier sammen, men som vedkommende eier i det vesentlige.

Det er det du kan dokumentere at var ditt vil du beholde ved et samlivsbrudd.

Hva betyr skjevdeling?

Skjevdelingsregelen innebærer kort sagt at visse verdier kan holdes utenfor delingen mellom ektefellene

Hvilke verdier kan kreves skjevdelt?

  • formue som en ektefelle hadde før ekteskapet ble inngått
  • formue som en ektefelle har arvet i løpet av ekteskapet
  • formue som du har fått i gave fra andre enn ektefellen

Hva inngår i barnebidraget?

Barnebidraget skal omfatte løpende utgifter knyttet til den daglige omsorgen av barnet, typisk utgifter til mat, klær, hygiene, bosted og transport. Den forelderen som har samvær og betaler barnebidrag har bare ansvar for å dekke de løpende utgifter under samværstiden.

Les mer om barnebidrag her...

Kan du nekte å betale barnebidrag?

Barnebidrag er i utgangspunktet er privatrettslig anliggende som foreldre kan avtale seg imellom. Dersom foreldrene ikke blir enige om barnebidraget, kan hver av dem be NAV om å fastsette det.

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER