Skilsmissen - hvordan gå frem trinn for trinn

Hvordan gå frem når skilsmisse er bestemt:

1. Meklingsmøte - avtale om barna

Hvis dere sammen har barn under 16 år, må dere bestille meklingsmøte på nærmeste familievernkontor. Mekling er en offentlig ordning som tilbys ved samlivsbrudd. Har dere ikke barn sammen, er ikke meklingsmøte pålagt.

Hensikten med mekling er at foreldrene skal komme frem til en avtale om foreldreansvar, samvær og hvor barnet skal bo fast. Det er obligatorisk (for foreldre med barn u/16 år) med 1 times mekling. Dersom man ikke har kommet til enighet etter den ene timen, kan mekleren tilby ytterligere 3 ekstra timer mekling dersom mekler mener det er behov.

Mekleren skal være offentlig godkjent, og kan for eksempelvære ansatt på sosialkontor, advokat, prest eller andre med helse – og sosialfaglig bakgrunn. Mekleren har taushetsplikt.

Når man møter til mekling får man meklingsattest. For at søknad om separasjon/skilsmisse kan behandles , eller for å få rett til utvidet barnetrygd, må man fremlegge meklingsattest. Hvis en av partene ikke møter får vedkommende ikke meklingsattest.

2. Separasjon

Du kan separere deg på to måter, og det mest vanlige er å ta ut separasjon:

1. Via separasjon
  1. Fyll ut skjemaet "Søknad om separasjon".
  2. Begjæringen må underskrives av begge ektefellene, men den enes underskrift er tilstrekkelig når den andre ikke ønsker separasjon. Underskriften(e) skal bekreftes av to vitner over 18 år, advokat eller offentlig tjenestemann.
  3. Søknaden sendes fylkesmannen i det fylket dere sist bodde sammen. Har begge flyttet fra dette fylket, sendes søknaden til fylkesmannen i fylket der en av dere nå bor. Vigelsesattest og evt. meklingsattest skal vedlegges søknaden.
  4. Så lenge dere er separerte er dere fortsatt gift. Du kan under separasjonen kreve deling av boet etter reglene i ekteskapsloven. Flytter du sammen med ektefellen din igjen, faller separasjonen automatisk bort.
2. Via samlivsbrudd

Med samlivsbrudd forstås at man flytter fra hverandre uten noen søknad.

3. Praktiske og økonomiske ting

Bolig- og bosituasjonen

Finn ut hva dere vil gjøre med bolig og bosituasjonen. Husk å send nytt skjøte til statens kartverk hvis en av dere kjøper ut den andre fra felles bolig. Både ektefeller og samboere slipper dokumentavgift ved separasjon.

Gjennomfør deling av boet. Da får begge avklart sin økonomiske situasjon og får frigjort kapital til evt. nytt boligkjøp. Da unngår man også at oppgjøret blir påvirket av nye låneopptak og nye forbruk, slik at dere må rekonstruere hvordan den økonomiske situasjonen egentlig var ved separasjonstidspunktet. Utgangspunktet for deling av formuen er at man har hatt felleseie eller særeie. Det er også en del verdier som kan holdes utenfor delingen, såkalte skjevdelingsmidler. Dette kan du i artikkelen Formuesfordeling.

Skjæringstidspunktet er et viktig poeng å merke seg. Dette er for ektefeller datoen da fylkesmannen mottar separasjonssøknaden, eller datoen når en av partene flytter ut. Det er den formuen og gjelden dere har på dette tidspunktet som danner utgangspunktet for delingen, verdsettelsen av formuen og størrelsen på formuemassen. Skjæringstidspunktet markerer dermed skillet mellom deres felles og separate økonomi. Det du skaffer deg etter skjøringstidspunktet beholder du selv. Det samme gjelder hvis du pådrar deg gjeld og andre utgifter. Unntaket vil være hvis man avtaler noe annet, eller det gjelder kostnader på felles bolig.

Kjøretøy

Husk at ved omregistrering av kjøretøy (hvis en av partene skal overta bilen), så slipper dere omregistreringsavgift hvis dere sender med separasjonsattesten.

Gi beskjed til skatteetaten

Meld flytting til skatteetaten. For eksempel vil NAV kreve at du har fått flytteattest. Om barna skal flytte med deg er det viktig å få underskrift av den andre foreldren.

Den som skal ha barna boende hos seg bør også melde fra til skatteetaten om ny skatteklasse. Dersom barna er under 18 år gir skatteklasse 2 rett på ekstra skattefradrag.

Søk barnetrygd

Den av foreldrene som barna skal bo hos, har rett på en ekstra barnetrygd og eventuelt andre ytelser for enslige forsørgere. Meld fra til nærmeste NAV-kontor. Husk å sende med flytteattest og meklingsattest.

4. Den endelige skilsmissen

Etter at separasjonstiden er over, kan du søke om skilsmisse på følgende grunnlag:

  1. Når dere har vært formelt separert i minst ett år. Partene må selv søke om skilsmisse, og kan gjøres via skjemaet "Søknad om skilsmisse etter separasjon".
  2. Når paret har levd atskilt på forskjellig adresse i to år uten formelt sett å ha vært separert ved bevilling eller dom. Søknad kan gjøres via skjemaet "Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd".

Når fylkesmannen har mottatt søknaden, kan partene innkalles til et personlig møte hvis fylkesmannen mener det er hensiktsmessig. Fylkesmannen skal i alle saker der det er mulig, innhente bekreftelse på at paret har levd atskilt i separasjonstiden og ikke gjenopptatt samlivet. Hvis vilkåret for skilsmisse er oppfylt, kan fylkesmannen gi skilsmissebevilling.

 

Mer i denne kategorien

Go to top